KURTULUŞ SAVAŞI TARİH SIRALAMASI  


1918

30 Ekim 1918                  Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.

31 Ekim 1918                  Mütarekenin yürürlüğe girmesi. General Liman Von Sanders'in, Yıldırım Orduları komutanlığını, Mustafa Kemal Paşa'ya devretmesi .

                                       Birinci Kafkas Kolordusu'nun lağvı ve komutanı Kazım Karabekir'e, İstanbul'a dönme emrinin verilmesi.

1 Kasım 1918                  Mondros'tan dönen Osmanlı murahha heyeti başkanı, Rauf (Orbay) Bey'in, gazetecilere demeci:

                                       "... Yaptığımız mütareke umduğumuzun üstündedir. Devletin bağımsızlığı, saltanatın hukuku, milletin onuru tümüyle kurtarılmıştır."

                                       İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin son kongresinin toplanması.

2 Kasım 1918                  Enver, Talat, Cemal Paşalar ile kimi İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin İstanbul'dan kaçışı.

3 Kasım 1918                  Musul'un İngilizler tarafından işgal edilmesi.

4 Kasım 1918                  Bir Fransız alayının Doğu Trakya'ya gelerek Uzunköprü - Sirkeci demiryolunu işgali.

5 Kasım 1918                  Mustafa Kemal Paşa'nın Katma'dan Adana'ya çağırdığı Albay Fuat Paşa ile görüşmesi:

                                       "Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisi araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır"

                                       Harbiye Nezareti'nin 1866 - 1893 doğumluların terhisinin yapılacağını bildiren emri.

                                       Kars'ta düşman işgaline meydan vermemek için "Kars Milli İslam Şurası"nın kurulması

                                       Mustafa Kemal Paşa'nın, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya telgrafı:

                                       "Pek ciddi ve samimi olarak arz ederim ki, Mütareke şartları arasında, yanlış yorum ve anlamayı ortadan kaldıracak tedbirler alınmadıkça, orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak, İngilizlerin ihtiraslarının önüne geçmeye imkan olmayacaktır."

6 Kasım 1918                  Bir İngiliz savaş gemisinin İzmir Limanı'na girişi, Rumlar tarafından karşılanışı,  Aya Fotini kilisesine Yunan bayrağının çekilişi.

                                       İzmir'de bazı yurtseverlerin "İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"ni kurmayı kararlaştırmaları ve cemiyetin gayri resmi olarak kuruluşu.

7 Kasım 1918                  Yıldırım Orduları grubu komutanlığı ile, 7. Ordu karargahının lağvedilmesi ve Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye Nezareti emrine verilmesi.

8 Kasım 1918                  Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın istifası.

9 Kasım 1918                  İskender'in bir İngiliz müfrezesi tarafından işgali

                                       İngilizlerin Seddülbahir ve Kumkale'ye kuvvet çıkararak Çanakkale Boğazı'nın her iki tarafını işgal etmeleri.

11 Kasım 1918                Tevfik Paşa kabinesinin kuruluşu, İngilizlerin Osmanlı hükümetinden Kars, Ardahan ve Batum'un boşaltılmasını istemesi.

12 Kasım 1918                Bir Fransız tugayının İstanbul'a girişi.

13 Kasım 1918                İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan İtilaf filosunun İstanbul'a gelmesi ve karaya kuvvet çıkarması.

                                       Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gelişi.

                                       İstanbul'da "Karakol Cemiyeti"nin kurulması.

17 Kasım 1918                Türk Birliklerinin Bakü'yü boşaltması ve İngilizlerin işgali.

20 Kasım 1918                Çanakkale Boğazı'nın Rumeli yakasındaki İngiliz işgalinin Fransızlara devredilmesi

21 Kasım 1918                Doğuda 9. Ordu komutanı Yakup Şevki Paşa'nın (Subaşı) Elviye-selase'nin (Kars, Ardahan, Batum) savunulmasını emretmesi.

28 Kasım 1918                Kazım Karabekir Paşa'nın İstanbul'a dönüşü.

29 Kasım 1918                İstanbul'da bazı kuruluş ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla "Milli Kongre" adıyla bir kuruluş oluşturulması.

2 Aralık 1918                  Edirne'de "Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Heyeti Osmaniyesi" adlı cemiyetin kuruluşu.

3 Aralık 1918                  İtilaf Devletleri temsilcilerinin Londra'da bir toplantı yaparak, Türkiye'de kendilerine düşen askeri nüfus bölgelerini saptamaları.

4 Aralık 1918                  İstanbul'da "Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti"nin kurulması.

                                        "Wilson Prensipleri Cemiyeti"nin kurulması.

6 Aralık 1918                  İngilizlerin Kilis'i işgali.

7 Aralık 1918                  Antakya'nın Fransızlar tarafından işgali.

11 Aralık 1918                Yerli Ermeni'lerden kurulu bir Fransız taburunun Dörtyol'a girişi ve işgali.

17 Aralık 1918                Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, Misis ve Toprakkale'nin Fransızlar tarafından işgali.

19 Aralık 1918                Dörtyol bölgesinde Fransız ve Ermeniler'le Kuvay-i Milliye arasında çarpışma ve On beş Fransız'ın öldürülmesi.

21 Aralık 1918               İstanbul'da "Kilikyalılar Cemiyeti" nin kurulması.

                                      Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın kapatılması hakkında padişah fermanı.

23 Aralık 1918               İslahiye, Çebelibereket (Osmani) Bahçe, Hassa, Mamure'nin işgali.

24 Aralık 1918                İstanbul'da Fevzi Paşa'nın (ÇAKMAK) Genelkurmay Başkanı oluşu.

                                       İngilizlerin Batum'u işgali.

27 Aralık 1918                Pozantı'nın Fransızlar tarafından işgali.


 

Ataturk Gunlugu.com | Ataturkculuk.net
Ataturk Today.com