KURTULUŞ SAVAŞI TARİH SIRALAMASI


1920

10 Ocak 1920                   Ankara'da "Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin organı olarak Hakimiye-i Milliye gazetesinin çıkarılmaya başlaması.

12 Ocak 1920                   İstanbul'da son Osmanlı meclis-i Mebusan'ının açılması.

13 Ocak 1920                   Sultanahmet meydanında Türk İstanbul için bir miting yapılması.

                                        Maraş bölgesinde yerel kuvvetlerle Fransızlar arasında "Araplar çarpışması".

18 Ocak 1920                   Soma ve Salihli cephelerinde "Milne Hattı"nı işgal ettiği için başlayan Yunan saldırılarının ağır kayıplar verdirilerek püskürtülmesi.

20 Ocak 1920                   İsmet Bey'in İstanbul'dan, Ankara'ya gelişi. (İsmet Bey 20 gün Ankara'da kalmış. 18 Şubat 1920'de İstanbul'a hareket etmiştir.)

                                        Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile, Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın 48 saat içinde görevden alınmaları hakkında İtilaf Devletleri'nin İstanbul temsilcilerinin Bab-ı Ali'ye notası.

22 Ocak 1920                   Mustafa Kemal Paşa'nın kolordu komutanlarına buyruğu:

                                        "..İngilizler İstanbul'dan nazır veya mebuslardan bazılarını tevkif ederlerse, karşılık olarak Anadolu'da bulunan İngiliz subayları tevkif edilecektir."

26 - 27 Ocak 1920           Akbaş mevkisindeki cephane deposuna Kuvay-ı Milliye kahramanlarından Köprülülü Hamdi ve arkadaşlarının baskını.

28 Ocak 1920                   Osmanlı Meclisi Mebusanlığı'nın gizli oturumunda Misak-ı Milli Beyannamesi'nin kabulü.

3 Şubat 1920                   Fevzi Paşa'nın Harbiye nazırlığına getirilişi.

                                        İngilizlerin Bandırma'ya 200 kişilik kuvvet çıkarmaları.

6 Şubat 1920                   Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın 70 kişilik (FELAH-İ VATAN GRUBU)nun kuruluşu.

8 - 9 Şubat 1920             Kuvay-ı Milliye'nin Fransız işgalindeki Urfa'yı kuşatması.

19 Şubat 1920                 Sadrazam Ali Rıza Paşa ile Dahiliye ve Bahriye nazırlarının İstanbul'da "Felah-ı Vatan Grubu" toplantısına gelmeleri ve sadrazamın Kuvay-ı Milliye aleyhine konuşması.

21 Şubat 1920                 Mustafa Kemal Paşa'nın, İstanbul'da bulunan Rauf Bey'e yazısı:

                                        "Hükümete karşı kati bir vaziyet almak zamanı gelmiştir. Sadrazam ve Dahiliye Nazırını açıkça söylemek lazımdır ki, Kuvay-i Milliye neticeye kadar faaliyetine devam edecektir."

1 - 2 Mart 1920               Mustafa Kemal Paşa'nın, I. Kolordu Komutanlığına, İngilizlere silah teslim edilmemesi ve silah depolarının i bölgelere taşınmasına ilişkin telgrafı.

3 Mart 1920                     Ali Rıza Paşa kabinesinin istifası.

5 Mart 1920                     Urfa bölgesinde Kuvay-i Milliye'nin Fransız Kuvvetlerine taarruzu ve şiddetli çarpışmalar.

8 Mart 1920                     Salih Paşa kabinesinin kurulması. (Bu kabinede Harbiye Nazırlığına yine Fevzi Paşa (Çakmak) getirilmiştir)

10 Mart 1920                   "Beşinci Balıkesir Kongresi."

                                        Londra'da İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanlarının Yunan Başbakanı Venizelos'un da katılmasıyla bir toplantı yaparak İstanbul'un işgaline resmen karar vermeleri.

15 Mart 1920                   İtilaf Devletleri'nin İstanbul'da sivil ve asker 150 Türk aydınını tutuklamaları.

                                        Türkiye'deki genel durum hakkında İtilaf Devletlerinin gizli raporu:

                                        "...Bütün politik kuvvet, milliyetçi liderdedir. Halkın çoğunluğu savaşlardan yorgundur. Bununla birlikte vatanlarını korumak için müthiş bir şekilde savaşacaklardır. Bütün ordu birlikleri milliyetçilerle birleşmişlerdir."

                                        İtilaf Kuvvetleri komutanı general Winson'un İstanbul'daki durum hakkında raporu:

                                        "Meclis-i Milli'nin Anadolu'ya kaçması beklenebilir."

16 Mart 1920                   İstanbul'un resmen işgali ve fiili işgalin geliştirilmesi

                                        İngilizlerin İstanbul'da Şehzadebaşı karakolunu basarak, 6 Türk erini şehit etmeleri.

                                        Manastırlı Hamdi Efendi isimli bir telgraf memurunun İstanbul'un işgal edildiğini Mustafa Kemal Paşa'ya bildirmesi

                                        İstanbul'un işgali dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın millete beyannamasi:

                                        "...Bugün İstanbul'u zorla işgal etmek suretiyle, Osmanlı Devleti'nin 700 senelik hayat ve hakimiyetine son verildi. Yani, bugün Türk Milleti medeni kabiliyetinin, hayat ve istiklal hakkının ve bütün istikbalinin müdafaasına davet edildi."

                                        Meclisi Mebusan'ın akşam oturumunda, İngiliz askerlerinin Rauf ve Kara Vasıf beyleri tutuklamaları.

18 Mart 1920                   Meclis-i Mebusan'ın son toplantısını yaparak çalışmalarına ara verme kararı.

                                        İngilizler tarafından tutuklanan 30 kadar Türkün İstanbul'dan Malta'ya gönderilmesi.

19 Mart 1920                   Mustafa Kemal Paşa'nın vilayetlere, livada ve kolordu komutanlarına genelgesi:

                                        "Ankara'da toplanacak fevkalade selahiyete haiz bir meclis için acele seçim yapılması."

28 Mart 1920                   Fransız kuvvetlerinin Kilis, Antep yolunu kapatan Teğmen Şahin komutasındaki milli kuvvetlerle çarpışması ve Şahin Bey'in şehit oluşu.

                                        İngilizlerin elinde bulunan Geyve Boğazı'nın milli müfrezeler tarafından işgali.

31 Mart 1920                   Lüleburgaz Kongresi

2 Nisan 1920                    Halide Edip, Dr. Adnan (Adıvar), Hüsrev (Gerede), Yulah Azmi, Hoca Vehbi Cami (Baykut), ve daha bir çok kimsenin İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.

                                        Salih Paşa Kabinesinin istifası

3 Nisan 1920                    İsmet (İnönü), Celalettin Arif, Saffet (Arıkan), ve daha bir çok kimsenin İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.

                                        Doğu cephesinde Ermeni kuvvetlerinin Vedi'ye taarruzları ve milli kuvvetlerce püskürtülmesi.

5 Nisan 1920                    Damat Ferit Paşa'nın dördüncü kez kabine kuruşu

6 Nisan 1920                    Ankara'da Anadolu Ajansı'nın kurulması.

10 Nisan 1920                  Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın Kuvay-ı Milliye aleyhine fetvası.

11 Nisan 1920                  Yapılan anlaşma gereğince Fransızların Urfa'yı terk etmeleri.

                                        Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın feshi hakkında Padişah Vahdettin iradesi.

                                        Damar Ferit Paşa'nın hükümet bildirisi:

                                        "Kuvay-ı Milliye dene teşekkül, hem Anadolu'yu korkunç bir istila tehdidine ve hem de devletin başını gövdesinden ayırmaya sebep oluyor."

                                        J. de Robeck'in Lord Curzon'a Damat Ferit Paşa ile yaptığı 7.4.1920 tarihli görüşme hakkındaki yazısı:

                                        "Ben milliyetçileri ezmek için yeni hükümete her türlü yardımı yapacağımı söyledim."

13 Nisan 1920                  Birinci Düzce ayaklanması. (Bastırılışı: 31 Mayıs 1920)

                                        Tarsus bölgesinde Fransız kuvvetleriyle milli müfrezeler arasında Birinci Kavaklıhan savaşı (2 gün süren savaş sonu düşmanın Tarsus'a çekilmesi)

15 Nisan 1920                  Çerkez Ethem kuvvetlerinin Susurluk ve Kirmasti arasında Anzavur kuvvetlerini tamamen dağıtışı.

16 Nisan 1920                  Ankara Müftü'sü Rıfat Efendinin (Börekçi) Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın fetvasına karşı: "...Vakıa ve hakikate gayrı muvafık olarak sadır olan fetvaların şer'an mutla olmayacağını" bildiren fetvası. (Rıfat Efendinin fetvası Anadolu'da yüzlerce müftü ve din adamı tarafından onaylanarak imzalanmış ve 22 Nisan 1920 tarihinden başlayarak Anadolu'nun çeşitli gazetelerinde yayımlanmıştır.)

18 Nisan 1920                  İstanbul hükümetinin Kuvay-ı Milliye'yi ortadan kaldırmak üzere, Kuvay'ı İnzibatiye'nin kurulduğunu bildiren kararnamesi.

19 Nisan 1920                  Anzavur'un yaralı olarak Karabiga'dan İstanbul'a kaçışı.

                                        İtilaf devletleri temsilcilerinin Türkiye ile yapılacak antlaşmanın esaslarını karşılaştırmak üzere San Remo'da, Mareşal Foch'un başkanlığında toplanması (Bitiş tarihi: 26 Nisan 1920)

21 Nisan 1920                  Mustafa Kemal Paşa'nın vilayetlere, Meclisin 23 Nisan 1920 tarihinde açılacağını bildiren genelgesi.

22 Nisan 1920                  Mustafa Kemal Paşa'nın bütün vilayetlere tamimi:

                                        "..23 Nisan'dan itibaren bütün mülki ve askeri makamların ve umum milletin mercii meclis-i mezkur olacağı tamimen arz olunur."

                                        İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Hükümeti'ni Paris'te toplanacak Barış Konferansı'na davet edişi.

23 Nisan 1920                  Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması.

                                        Kazım Karabekir'in TBMM'ne başarı ve bağlılık telgrafı:

                                        "XV. Kolordunun bu milli meclisimizin emrine amade olduğunu kemal-i hürmetle arz olunur."

24 Nisan 1920                  Mustafa Kemal Paşa'nın TBMM reisliğine seçilmesi.

                                        İngilizlerin Şile'ye asker çıkararak kasabayı işgali.

                                        Ankara müftüsü Rıfat Efendinin İstanbul Hükümeti tarafından görevinden azledilmesi. (Aynı gün Heyet-i Temsiliye tarafından bu göreve yeniden atanmıştır)

25 Nisan 1920                  TBMM'nin 6 kişilik muvakkat icra encümeni oluşturması.

                                        İsmet Bey'in genelkurmay başkanlığı görevinin onaylanarak, bu göreve Muvakkat İcra Encümeni içinde çalışması hakkında TBMM kararı.

26 Nisan 1920                  Mustafa Kemal Paşa'nın Lenin'e mektubu (Bu mektuba 3 Haziran 1920'de Çiçarin cevap vermiştir)

27 Nisan 1920                  Fevzi Paşa'nın Ankara'ya gelişi.

                                        TBMM adına Padişah Vahdettin'e telgraf çekilmesi.

28 Nisan 1920                  Anadolu'da Padişahın ve onun hükümetinin yönetimini kurmak amacı ile Anadolu fevkalade Müfettişi Umumiliği kurulduğunda ve müfettişliğe Müşir Zeki Paşa'nın atandığına dair İstanbul Hükümeti'nin kararnamesi.

29 Nisan 1920                  "Hıyanet-i Vataniye kanunu"nun TBMM'de kabulü.

3 Mayıs 1920                   TBMM'de meclis başkanlığında çalışacak ilk "İcra Heyeti Vekillerinin" seçilmesi. (Dahiliye Vekaletine Cami bey, Adliye Vekaletine Celaleddin Arif Bey, Nafıah vekaletine İsmail Fazıl Paşa, Hariciye Vekaletine Bekir Sami Bey, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimai Vekaletine Dr. Adnan Bey, İktisat Vekaletine Yusuf Bey, Müdafaa-i Milliye Vekaletine Fevzi Paşa, Erkan-i Harbiye-i Umumiye'ye İsmet Bey)

4 Mayıs 1920                   Maliye Vekilliğine Hakkı Behiç Bey'in, Maarif Vekilliğine Rıza Nur Bey'in seçilmeleri.

6 Mayıs 1920                   TBMM İcra Vekilleri kararnamesi ile İstanbul basınının Anadolu'ya girmesinin yasaklanması.

10 Mayıs 1920                 Ahmet Aznavur'un Adapazarı'nı işgali.

11 Mayıs 1920                 Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da Divan-ı Harp tarafından idam edilmesi kararı, beraberinde idama mahkum edilenlerin isimleri: "Kara Vasıf, Ali Fuat Paşa, Ahmet Rüstem Dr. Adnan, Halide Edip"

                                        Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığında bir kurulun Sovyetler Birliği ile ilişki kurmak üzere Moskova'ya hareketi.

14 Mayıs 1920                 Birinci Yozgat ayaklanması .

15 Mayıs 1920                 Kuvay-ı Milliye'yi oluşturan Ahmet Anzavur kuvvetlerinin Geyve Boğazı yakınlarındaki şiddetli çarpışmalar sonucunda dağıtılması.

18 Mayıs 1920                 Damat Ferit Paşa ve arkadaşlarının vatandaşlık hukukundan tecridi hakkında TBMM kararı.

21 Mayıs 1920                 Ahmet Anzavur'un Adapazarı'ndan İstanbul'a kaçışı.

23 Mayıs 1920                 TBMM ile Fransız Hükümeti arasında 20 günlük ateşkes anlaşması.

24 Mayıs 1920                 İstanbul'da Divan-ı Harp'in Fevzi Paşayı idama mahkum etmesi.

                                        İstanbul Hükümetince yapılacak her türlü subay terfii ve taltiflerinin kabul edilmeyeceğine dair TBMM kararı.

28 Mayıs 1920                 Taşnak Ermeni Hükümetinin Türkiye'nin doğu illerini ilhak edeceğine dair bildiri yayınlaması.  

29 - 30 Mayıs 1920          TBMM hükümeti ile Fransa arasında imzalanan 20 günlük ateşkesin yürürlüğe girmesi.

30 Mayıs 1920                 Kazım Karabekir Paşa'nın, Ankara hükümetine Ermeniler'e karşı harekete geçme önerisinde bulunması

6 Haziran 1920                TBMM hükümetinin Ermeniler'e karşı yapılacak bir askeri harekat için hazırlık emri.

                                        İstanbul'da Divan-ı Harp'in İsmet Paşa ve Milli Mücadeleye katılan çeşitli kişiler için idama mahkum etme kararı

                                        Zile ayaklanması.

7 Haziran 1920                İstanbul hükümetinin 16 Mart 1920 tarihinden başlayarak yaptığı ve yapacağı antlaşmaların verdiği ve vereceği imtiyazların hükümsüz sayılacağına ilişkin TBMM kararı

                                        Doğu bölgesinde seferberlik ilanı.

8 Haziran 1920                Fransızların 200 asker çıkararak Karadeniz Ereğlisi'ni işgali. (Gördükleri direniş üzerine 19 Haziran 1920'de boşaltılmıştır)

                                        Viranşehir ve Siverek bölgesinde Milli Aşireti ayaklanması. (Ayaklanmanın bastırılması : 26 Haziran 1920)

13 Haziran 1920              Çapanoğulları ayaklanması.

14 Haziran 1920              İzmit bölgesinde Kuvay-ı İnzibatiye'nin yenilgisi ve bazı birliklerin milli kuvvetlere katılması.

15 Haziran 1920              Doğu'da XV. Kolordu komutanlığının, doğu cephesi komutanlığı adını alması ve komutanlığına Kazım Karabekir'in atanması.

16 Haziran 1920              Mustafa Kemal Paşa'nın ilgililere ve Rus Sovyet Cumhuriyetine tebliğ edilmek üzere Kazım Karabekir'e yazısı:

                                        "..Talat, Cemal, Enver Paşaların Türkiye Büyük Millet Meclisi namına hiç bir siyasi teşebbüse girişmeye selahiyetleri olmadığının ve bizimle hiç bir mihabere ve münasebetlerinin bulunmadığının kendilerine tebliği heyeti vekile kararı gereğidir"

                                        Yunanlıların Batı Cephesinde Köşke taarruzu ve cephenin düşmesi.

                                        Ermenilerin Oltu'yu işgali.

22 Haziran 1920              Yunanlıların Milne Hattı'ndan genel taarruza geçmeleri.

                                        Yunan kuvvetlerinin Akhisar'ı ikinci kez işgali.

23 Haziran 1920              Salihli'nin Yunanlılar tarafından işgali.

                                        Yozgat ayaklanmasını bastırmakla görevli Çerkez Ethem kuvvetlerinin askerlerle çarpışarak Yozgat'a girişi.

24 - 25 Haziran 1920       Batı Cephesi Komutanlığının oluşturulması ve komutanlığına Ali Fuat Paşa'nın atanması.

25 Haziran 1920              Bigadiç'inin Yunanlılar tarafından işgali.

                                        Karamürsel'in İngilizler tarafından işgali.

26 Haziran 1920              Vekiller heyeti kararıyla "Elcaziye" ve "Adana Cephesi" komutanlıklarının oluşturulması.

27 Haziran 1920              Adana Cephesi Komutanlığı'na Albay Selahattin Adil Bey'in atanması

29 Haziran 1920              Savaştepe, Burhaniye, Eşme ve Sındırgı'nın Yunanlılar tarafından işgali.

30 Haziran 1920              Yunan kuvvetlerinin Balıkesir'e girişi.

1 Temmuz 1920               Edremit'in Yunanlılar tarafından işgali.

2 Temmuz 1920               İngilizlerin Mudanya'ya asker çıkarması. Kıyıdan ateşle karşılık verilmesi üzerine bu girişimden vazgeçmeleri.

                                        Yunan kuvvetlerinin Erdek ve Bandırma'ya asker çıkarmaları.

                                        Yunan kuvvetlerinin Kirmasti (Mustafa Kemal Paşa) ve Karacabey'i işgali.

                                        Susurluk'un Yunanlılar tarafından işgali

3 Temmuz 1920               Yunan kuvvetlerinin Nazilli'yi ikinci kez işgali.

                                        Hıyanet-i Vataniye kanununa dayanarak Damat Ferit'in idama mahkum edilmesi.

4 Temmuz 1920               Ayvacık, Biga, Lapseki, Ezine ve Bayramiç'in Yunanlılar tarafından işgali.

                                        İngilizlerin Batum'u terk etmeleri.

5 Temmuz 1920               Yunanlıların Buldan'ı işgali.

6 Temmuz 1920               İzmit'in İngilizler tarafından işgali.

                                        Gönen'in Yunanlılar tarafından işgali.

7 Temmuz 1920               Balya'nın Yunanlılar tarafından işgali.

8 Temmuz 1920               Bursa'nın Yunanlılar tarafından işgali.

                                        Ankara Hariciye Vekaletinin Taşnak Ermeni Hükümeti'ne Oltu'nun acele boşaltılmasını isteyen ültimatomu.

9 Temmuz 1920               Ankara Hariciye Vekaletinin Taşnak Ermeni Hükümeti'ne doğudaki katliamları protesto eden ültimatomu.

10 Temmuz 1920             Bursa'nın Yunan işgali üzerine, TBMM'de başkanlık kürsüsünün siyah örtü ile örtülmesi kararı.

                                        Orhaneli'nin Yunanlılar tarafından işgali.

12 Temmuz 1920             İznik'in Yunanlılar tarafından işgali.

13 Temmuz 1920             Gebze'nin işgali.

14 Temmuz 1920             Doğu cephesinde Ermenilerin Dehne Boğazı'nı ele geçirmeleri

                                        Gördes'in Yunanlılar tarafından işgali.

19 Temmuz 1920             Bekir Sami Bey başkanlığındaki Türk kurulunun Moskova'ya varışı.

20 Temmuz 1920             Doğu Trakya'da Yunan taarruzunun başlaması ve Tekirdağ'ın denizden çıkarma yapan Yunanlılar tarafından işgali.

                                        Mürefte ve Çorlu'nun Yunanlılar tarafından işgali.

21 Temmuz 1920             Demirci'nin Yunanlılar tarafından işgali.

22 Temmuz 1920             Saltanat şur'a'sında İtilaf Devletleri'nin Barış Antlaşması taslağının (Sevr Projesi) kabul edilmesi. (Yalnız topçu Feriki Rıza Paşa kabul etmemiştir.)

23 Temmuz 1920             Lüleburgaz, Babaeski ve Hayrabolu'nun Yunanlılar tarafından işgali.

23 - 24 Temmuz 1920      Albay Cafer Tayyar Bey'in (Eğilmez) Yunanlılara tutsak düşüşü.

24 Temmuz 1920             Uzunköprü'nün Yunanlılar tarafından işgali.

                                        Şile'nin işgali.

                                        Halep'in Fransızlar tarafından işgali.

25 Temmuz 1920             Edirne'nin Yunanlılar tarafından işgali.

                                        Havsa ve Pınarhisar'ın Yunanlılar tarafından işgali.

                                        İngilizler tarafından boşaltılan Batum'u Gürcülerin işgali üzerine Ankara Hükümetinin protestosu.

                                        Kırklareli, Malkara ve Lalapaşa'nın Yunanlılar tarafından işgali.

27 Temmuz 1920             İpsala, Şarköy, Rize, Demirköy'ün Yunanlılar tarafından işgali.

                                        Yunan Kralı Aleksandros'un Edirne'ye girişi.

28 Temmuz 1920             Taşnak Ermeni Hükümeti'nin Ankara Hükümetinin 8.7.1920 tarihli ültimatomuna Oltu'nun kendilerine ait olduğunu bildiren yanıtı.

                                        Enez'in Yunanlılar tarafından işgali.

31 Temmuz 1920             Çerkez Ethem kuvvetlerinin Demirci önlerinde Yunanlılara taarruzu.

                                        Kandıra'nın İngilizler tarafından işgali.

4 Ağustos 1920               Gelibolu'nun işgali.

6 Ağustos 1920               Saray'ın Yunanlılar tarafından işgali.

8 Ağustos 1920               Düzce ve Bolu bölgesinde İkinci Düzce Ayaklanması'nın başlaması. (Bastırılışı: 23 Eylül 1920)

10 Ağustos 1920             İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Anlaşması'nın imzalanması.

                                        Yunus Nadi Bey tarafından yayımlanmakta olan Yeni Gün gazetesinin Ankara'da yayımlanması.

17 Ağustos 1920             Moskova'da Türk ve Sovyet heyetleri arasında görüşmelerin başlaması.

17 - 18 Ağustos 1920     Çerkez Ethem kuvvetlerinin Demirci civarında Yunanlılara baskını ve düşmanın Demirci'nin güneyine atılması.

18 - 19 Ağustos 1920     Antep'te Milli Kuvvetler'in Fransızları kuşatma altına alması, Fransız cephesinin yenilerek Milli Kuvvetlerin başarı kazanması.

19 Ağustos 1920             Saltanat Şur'a'sında Sevr Anlaşmasının imzalanması için oy verenlerle anlaşmayı imza edenlerin vatan hainleri ilan edilmeleri hakkında TBMM kararı.

24 Ağustos 1920             Ulusal harekete yardım etmek üzere İstanbul'da gizli olarak kurulan Hamza Grubunun faaliyete geçmesi.

28 Ağustos 1920             Yunan kuvvetlerinin Elvan bölgesinde taarruzu

29 Ağustos 1920             Uşak'ın Yunanlılar tarafından işgali.

1 Eylül 1920                     Bakü'de Doğu Hakları Kurultayının toplanması. (Sona erişi: 7 Eylül 1920)

2 Eylül 1920                     Simav'ın Yunanlılar tarafından işgali.

                                        Nizip'in Fransızlar tarafından işgali.

4 Eylül 1920                     Cami Bey'in (Baykut) Ankara Hükümeti'nin Roma temsilciliğine atanması (1922 yılında ayrılmıştır)

5 Eylül 1920                     İkinci Yozgat Ayaklanması.

                                        Gediz'in Yunanlılar tarafından işgali.

                                        Yalova'nın işgali.

                                        Kandıra'nın kurtuluşu.

8 Eylül 1920                     Külçe altın halinde ilk parti Sovyet yardımının Erzurum'a gelişi ve teslim alınışı : Bu altınlar Türkistan eski Cumhurbaşkanı, rahmetli Osman Kocaoğlu'nun ifadesine göre: "Kurtuluş Savaşı günlerinde, biz Türklerin en son kalan bir yarımada Anadolu'dan başka gidecek yerimiz yok. O da düşman tarafından basılmıştır. Türk kardeşlerimize askeri bir yardımda bulunamıyoruz. Kısa bir zamanda biz de Bolşeviklerce devlet olarak dağıtılacağız. Hazinemizdeki külçe altınların Atatürk Hükümetine verilmesini sizlerden ağlayarak rica etmekteyim." demiştir. Bu vesile ile Rusların gönderdiği külçe altınların Türkistanlı kardeşlerimize ait olduğunu açıklamaktadır.

10 Eylül 1920                   Bakü'de Mustafa Suphi tarafından Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşu ve kongresi.

11 Eylül 1920                   "Firariler hakkındaki Kanun"un TBMM'de kabulü. (Bu kanunla askerlik hizmetinden kaçanları yargılamak ve cezalandırmak üzere TBMM üyelerinden oluşan üçer kişilik İstiklal Mahkemeleri kurulması özel hükme bağlanmıştır)

13 Eylül 1920                   Mustafa Kemal Paşa'nın Halkçılık Programını yayınlaması.

16 Eylül 1920                   Mustafa Kemal Paşa'nın memleketteki Bolşevik faaliyetleri hakkında Ali Fuat Paşaya telgrafı:

                                        "Gizli komünizm teşkilatını her surette durdurmak ve uzaklaştırmak isteyen bir takım kimseler hilekarane bir suretle komünizm vs. teşkilatına taraftar olduğumu daima yayıyorlar. Fakat yanlıştır."

18 Eylül 1920                   7 bölgede en kısa sürede İstiklal Mahkemesi kurulması hakkında TBMM kararı.

23 Eylül 1920                   İlk Rus savaş malzemesi getiren motorun Tuapse'den Trabzon'a gelişi.

28 Eylül 1920                   Hıyanet-i Vataniye Kanununa göre açılan davalarda İstiklal Mahkemelerinin yetkili kılınması hakkında kanun.

                                        Doğu Cephesinde milli kuvvetlerin Ermeniler'e taarruzu.

29 Eylül 1920                   Milli kuvvetlerin Kazım Karabekir komutasında Sarıkamış'a girişi.

30 Eylül 1920                   Doğu Cephesinde Merdinik'in milli kuvvetler tarafından ele geçirilişi.

                                        İznik'in milli kuvvetler tarafından Yunan işgalinden kurtarılışı.

1 Ekim 1920                     Milli Kuvvetlerin Kağızman'a girişi.

2 - 3 Ekim 1920                Delibaş isyanı.

4 Ekim 1920                     Sovyet elçilik heyetinin Ankara'ya gelişi.

17 Ekim 1920                   Damat Ferit Paşa'nın sadaretten istifası.

18 Ekim 1920                   "Türkiye Komünist Fırkası" adlı örgütün Ankara'da resmen kuruluşu (Bu fırka Mustafa Kemal Paşa'nın direktifi ve bilgisi dahilinde yakın arkadaşlarına kurdurulmuş danışıklı bir örgüttü.)

21 Ekim 1920                   Tevfik Paşa'nın kabine kurması.

24 Ekim 1920                   Milli kuvvetlerin Gediz'e girişi.

                                        İngiliz, Fransız ve İtalyan Yüksek Komiserlerinin barış anlaşmasının (Sevr) onaylanması hakkında Tevfik Paşa'ya ortak notası.

27 Ekim 1920                   Yunanlıların Bursa cephesinden ilerlemeye başlaması.

                                        Yenişehir ve İnegöl'ü işgal etmeleri.

                                        Gediz'e giren milli kuvvetlerin, Yunanlılara taarruzu ile başlayan "Hamidiye Hanı Muharebesi" ve Türk birliklerinin geri çekilmesi.

                                        Doğu cephesinde milli kuvvetlerin Kars üzerine harekata başlaması.

30 Ekim 1920                   Türk ordusunun Kars'a girişi.

31 Ekim 1920                   Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın Ferik (Orgeneral) rütbesine yükselişi.

3 Kasım 1920                   Doğu cephesinde milli kuvvetlerin Gümrü yönünde harekata geçmesi.

                                        Simav'ın Yunanlılar tarafından ikinci kez işgali.

4 Kasım 1920                   Gümrü yönünde harekata geçen milli kuvvetlerin Şahnalar hattını işgal etmesi.

6 Kasım 1920                   Ermenilerin mütareke isteğinde bulunması.

7 Kasım 1920                   Ermenilerle geçici mütareke.

                                        Doğu Ordusunun Arpaçay'a uzanan bölgeyi ve Gümrü'yü işgali.

9 Kasım 1920                   Batı Cephesi'nin ikiye ayrılarak, Genelkurmay başkanı İsmet Bey'in batı cephesi, Albay Refet Bey'in de Güney cephesi Komutanlığına atanması.

10 - 11 Kasım 1920          Doğu Cephesi Komutanlığının Ermenilerin mütareke koşullarını kabul etmemesi nedeniyle, birliklerine harekata devam emri vermesi.

12 Kasım 1920                 Doğu cephesi kuvvetlerinin Arpaçay'ın doğusuna geçmeleri.

                                        Ermenilerin Iğdır'ı boşaltarak Aras'ın kuzeyine çekilmeleri ve Iğdır'ın kurtuluşu.

13 Kasım 1920                 Albay Kazım Bey başkanlığındaki diplomatik heyetin Tiflis'e varışı.

14 - 15 Kasım 1920          Doğu Cephesindeki milli kuvvetlerin Ermenileri yenerek Dahne sırtların çıkışı.

17 Kasım 1920                 Ermenilerin kendilerine daha önce bildirilen mütareke koşullarını kabul etmeleri.

21 Kasım 1920                 Ali Fuat Paşa'nın Moskova büyükelçiliğine atanması.

23 Kasım 1920                 Batı Cephesi Komutanlığının emri ile Simav ve Havalisi Bölge Komutanlığı'nın kurulması ve Eskişehir'de Kuvay-ı Seyyare komutanlığına bu komutanlığa bağlı olduklarının bildirilmesi.

24 Kasım 1920                 Çerkez Ethem'in kardeşi Tevfik'in Eskişehir'den Batı cephesi komutanlığına telgrafı:

                                        "Seyyar kuvvetler, ne bir tümen ne de muntazam bir kuvvet haline çevrilemez. Bendeniz bir daha bunun dışında bir işi kabul edemem."

29 Kasım 1920                 "İstiklal Madalyası" ihdası.

2 - 3  Aralık 1920             Ermenilerle Gümrü anlaşmasının imzalanması.

5 Aralık 1920                   Mustafa Kemal Paşa'nın Bilecik'te Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki İstanbul heyeti ile görüşmesi.

                                        Görüşme sonucu heyetin İstanbul'a dönmesine izin verilemeyeceğini ve birlikte Ankara'ya gidileceğini bildirmesi. (Bilecik Mülakatı)

7 Aralık 1920                   Türkiye Halk İstirakiyun Fırkası'nın kuruluşu. (14 Temmuz 1920 de gizli olarak Türkiye Komünist Partisi, 7 Aralık 1920'den sonra resmen bu isim altında faaliyet göstermişti)

9 Aralık 1920                   TBMM'nin gizli oturumunda cephelerdeki askeri durum ve düzenli ordu oluşturulması için bazı milis kuvvetlerinin tasfiyesi hakkında görüşmeler.

11 Aralık 1920                 Demirci Mehmet Efe ayaklanması.

14 Aralık 1920                 Yusuf Kemal Bey başkanlığında bir kurulun Sovyetler Birliğine gitmek üzere Ankara'dan ayrılışı.

15 - 16 Aralık 1920          Güney Cephesi komutanı Refet Bey'in, Demirci Mehmet Efe kuvvetlerini dağıtması ve Demirci Mehmet Efe'nin kaçışı.

23 Aralık 1920                 Kuvay-ı Seyyare komutanı, Çerkez Ethem'e "nasihat vermek" üzere bir mebus heyetinin Ankara'dan Kütahya'yı harekatı.

26 Aralık 1920                 Mebus heyetinin Kütahya'da Çerkez Ethem ve kardeşi Tevfik ile görüşmesi. (Çerkez Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı koşullar ileri sürmüşler, özellikle de Albay Fahrettin Bey ve Refet Paşa'nın cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir.)

                                        İstanbul'da İngilizlerin denetimi altındaki Büyük postane altında Ankara ve Anadolu ile bağlantıyı sağlamak üzere gizli telgraf merkezi kurulması.

29 Aralık 1920                 Kuvay-ı Seyyare komutanı Çerkez Ethem'in Kütahya'dan TBMM'nin meşruluğuna tecavüz eden telgrafı:

                                        "Batı cephesine bağlı bazı kuvvetlerin Çerkez Ethem ve kuvvetlerini ortadan kaldırmak için harekata geçerek Kütahya'yı işgal etmeleri ve Ethem kuvvetlerinin Gediz'e doğru çekilmeleri"

30 Aralık 1920                 Demirci Mehmet Efe'nin hükümet kuvvetlerine teslim olması.

31 Aralık 1920                 Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'in Kütahya'dan Çerkez Ethem'e emri:

                                        "I. Seyyar kuvvetler kumandanlığını, sizden ve kardeşiniz Tevfik Bey'den sonra en kıdemli müfreze kumandanına teslim edip bırakınız."


Ataturk Gunlugu.com | Ataturkculuk.net
Ataturk Today.com