KURTULUŞ SAVAŞI TARİH SIRALAMASI


1921

6 Ocak 1921                     Yunan Ordusunun Eskişehir, Bursa ve Uşak cephelerinden geniş bir hat boyunca taarruza geçmeleri.

9 Ocak 1921                     Bilecik ve Bozüyük'ün Yunanlılar tarafından işgali.

                                        Yunanlıların İnönü mevzilerinde taarruza başlaması ve Batı cephesi ordularıyla şiddetli çatışmalar olması.

10 Ocak 1921                   İnönü mevzilerinde Yunanlılarla şiddetli çarpışmalar olması ve Birinci İnönü Zaferi.

11 Ocak 1921                   Batı cephesinde Yunanlıların geri çekilme kararını uygulamaya başlamaları.

12 Ocak 1921                   Ayaklanan Çerkez Ethem kuvvetlerinin Kütahya bölgesindeki mevkilere taarruzu ve Batı cephesi kuvvetleri tarafından püskürtülmesi.

17 Ocak 1921                   Mustafa Kemal Paşa'nın United Telgraf Gazetesi muhabirine Türk Bağımsızlık Savaşının amaçlarını açıklayan demeci:

                                        "Şimdi adli, iktisadi ve mali bağımsızlımızı imhaya ve neticede yaşama hakkımızı inkar ve iptale matuf olan Sevr anlaşması bizce mevcut değildir. İstiklal ve hakimiyetimizin gereklerini temin edecek bir barışın yapılması son emelimizdir."

20 Ocak 1921                   Teşkilat-ı Esasiye kanununun TBMM'de kabulü.

22 Ocak 1921                   Çerkez Ethem kuvvetlerinin bir bölümü dağılır, yada yeniden milli kuvvetlere katılırken, çok küçük bir bölümünün Yunanlılara sığınması.

24 Ocak 1921                   Fevzi paşa'nın icra vekilleri başkanlığına seçilmesi.

25 Ocak 1921                   Paris'te İtilaf Devletleri temsilcilerinin toplantısı ve Sevr anlaşmasını değiştirmek için Türk ve Yunan hükümetlerini 21 Şubat 1921'de Londra'da toplanacak bir konferansa davet kararı alması.

26 Ocak 1921                   İtilaf Devletleri İstanbul temsilcilerinin Londra Barış Konferansı'na delege gönderilmesini, Sadrazam Tevfik Paşa'ya bildirmeleri. (İtilaf Temsilcileri, Osmanlı Heyeti içinde, Ankara hükümeti temsilcilerinin de bulunmasını istemişlerdir.

27 Ocak 1921                   Sadrazam Tevfik Paşa'nın, Mustafa Kemal Paşa'ya Londra'da toplanacak Barış Konfederasyonu için Osmanlı Heyetine katılmak üzere TBMM'den üye isteyen telgrafı.

28 Ocak 1921                   Mustafa Kemal Paşa'nın Sadrazam Tevfik Paşa'ya cevabı:

                                        "Milli iradeye dayanarak Türkiye'nin mukadderatına el koyan yegane meşru ve müstakil hakim kuvvet, Ankara'da aralıksız toplanan TBMM'dir. Türkiye'ye ait bütün meselelerin halline memur ve her türlü harici münasebetlere muhatap ancak bu meclisin Heyet-i Hükümetidir. Düvel-i İtilafiye, Londra'da yapacakları konferansta Doğu meselesini adalet ve hukuk dairesinde halletmeye karar vermişlerse davetlerini TBMM hükümetine doğrudan doğruya tevcih etmelidirler."

                                        Mustafa Kemal Paşa'nın Sadrazam Tevfik Paşa'ya ikinci telgrafı ve istekleri:

                                        "Zat-ı şahane, TBMM'yi tanıdığını kısa bir hatt-u hümayun ile buyuracaklardır"

28 - 29 Ocak 1921           Mustafa Suphi ve arkadaşlarının, Yahya Kahya'nın adamları tarafından Trabzon açıklarında öldürülmeleri.

30 Ocak 1921                   İcra vekilleri heyeti reisi Fevzi Paşa'nın Tevfik Paşa'ya telgrafı:

                                        "Londra konferansına gidecek Türkiye delege heyeti yalnız TBMM tarafından seçilip gönderilecektir."

                                        Antep'te Fransızların Musullu cephesine taarruzları ve milli kuvvetlerce geri püskürtülmeleri.

30 - 31 Ocak 1921           Fransız kuşatmasındaki Antep'te şehir içindeki milli kuvvetlerin huruç hareketi, düşmanla şiddetli çarpışmalar ve bazı bölgelerde düşman cephesinin yenilmesi.

5 Şubat 1921                   TBMM, gizli oturumunda Londra Konferansı'na Ankara Hükümeti adına bir heyet gönderilmesini ve heyetin meclis üyelerinden oluşmasını karar altına alması.

6 Şubat 1921                   Londra Konferansı'na gitmek üzere Bekir Sami Bey başkanlığında Türk Heyeti'nin Ankara'dan hareketi.

8 Şubat 1921                   Antep'in düşmesi, Antep'in adının TBMM tarafından "Gaziantep" e çevrilmesi.

17 Şubat 1921                 Bekir Sami Bey başkanlığındaki TBMM heyetinin Roma'ya varışı ve Bekir Sami Bey'in İtalya Dışişleri Bakanı Kont Siforza ile görüşmesi.

18 Şubat 1921                 Ali Fuat Paşa'nın Moskova'ya varışı. Sovyet elçisi Budu Minivani'nin Ankara'ya gelişi.

21 Şubat 1921                 İkinci Londra Konferansı'nın açılışı (Sona erişi 12 Mart 1921)

23 Şubat 1921                 Londra Konferansı'nda Osmanlı Delegesi Sadrazam Tevfik Paşa'nın söz hakkını TBMM delegelerine bıraktığını ifadesi, Gürcülerin çekilmesi ve onayıyla Ardahan ve Artvin'in Doğu Cephesi kuvvetleri tarafından geri alınışı.

1 Mart 1921                     İsmet İnönü'nün Mirliva (General) rütbesine yükseltilmesi.

                                        Moskova'da Yusuf Kemal Bey başkanlığındaki TBMM Hükümeti temsilcileriyle Afganistan Temsilcisi arasında bir anlaşma imzası.

6 Mart 1921                     Koçkiri ayaklanması (Bastırılışı 17 Haziran 1921)

11 Mart 1921                   Doğu Cephesi'nde Batum'un Milli Kuvvetler tarafından alınışı.

                                        Bekir Sami Bey'in Londra'da Fransız Başbakanı Briand ile anlaşma imzalaması. (TBMM tarafından kabul edilmemiştir)

12 Mart 1921                   Londra Konferansı'nın sona erişi ve İtilaf Devletleri'nin barış önerisi.

                                        Bekir Sami Bey'le İtalyan Dışişleri Bakanı Siforza arasında Londra'da anlaşma imzalanması (TBMM tarafından kabul edilmemiştir.)

14 Mart 1921                   Doğu Cephesi'nde milli kuvvetlerin Ahılkelek'i ele geçirmesi.

15 Mart 1921                   Talat Paşa'nın Berlin'de bir Ermeni tarafından şehit edilmesi.

16 Mart 1921                   TBMM Hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında "Moskova Anlaşması"nın imzalanması.

17 - 18 Mart 1921           Gürcü Hükümeti'nin Batum'u terk etmesi ve Albay Kazım Bey'in Batum Mutasarrıfı olarak göreve başlaması.

23 Mart 1921                   Yunan ordusunun Bursa ve Uşak cephesinden ileri harekata başlaması.

26 Mart 1921                   Adapazarı ve Söğüt'ün Yunanlılar tarafından işgali.

27 Mart 1921                   Yunanlıların İnönü mevzilerine taarruza başlaması.

                                        Afyonkarahisar'ın Yunanlılar tarafından işgali.

28 Mart 1921                   Batı Cephesinde Kanlısırt ve Metristepe mevzilerinin Yunanlıların eline geçmesi. Doğu Cephesi kuvvetlerinin Moskova Anlaşması gereğince Batum, Ahıska ve Ahılkelek'i boşaltması.

31 Mart 1921                   Türk karşı taarruzu ve Yunanlıların geri çekilmeye başlaması.

1 Nisan 1921                    İkinci İnönü Zafer

                                        Mustafa Kemal Paşa'nın, İsmet Paşa'ya telgrafı:

                                        "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu.

                                        Çivril'in Yunanlılar tarafından işgali.

2 Nisan 1921                    Boldavin'in Yunanlılar tarafından işgali.

7 - 8 Nisan 1921              Aslıhan bölgesinde Yunan kuvvetleriyle milli kuvvetler arasında Aslıhanlılar muharebesi. (3 gün sürmüş ve Yunanlıların çekilmesiyle sonuçlanmıştır.)

12 Nisan 1921                  Mustafa Kemal Paşa'nın Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimine karşı "İnsanlık alemine beyannamesi"

13 Nisan 1921                  Dumlupınar mevzilerinde Yunan kuvvetleriyle milli kuvvetler arasında çarpışmalar.

27 Nisan 1921                  Mustafa Kemal Paşa'nın İnebolu'ya gelen şehzade Ömer Faruk Efendiye Anadolu'ya geçmesinin sakıncalı olacağını bildiren telgrafı.

28 Nisan 1921                  İzmit'in, İngilizlerin ayrılışı üzerine Yunanlılar tarafından işgali.

3 Mayıs 1921                   Güney ve Batı cephelerinin birleştirilerek İsmet Paşa'ya verilmesi. İstanbul'da gizli olarak kurulan "Müdafaa-i Milliye" teşkilatının Ankara Hükümeti                          tarafından resmen tanınması.

10 Mayıs 1921                 TBMM'de "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu"nun kuruluşu.(Birinci Grup)

11 Mayıs 1921                 Mustafa Kemal Paşa'nın, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun başına seçilmesi.

13 Mayıs 1921                 İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin üç yüksek komiserinin "Boğazların tarafsızlığı" hakkındaki kararı.

22 Mayıs 1921                 Mustafa Kemal Paşa'nın Doğu cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya telgrafı:

                                        "Enver Paşa'nın karşınıza gelmesi veyahut isim ve kıyafet değiştirerek Anadolu'ya girme teşebbüsü varid-i hatırdır. Bölgenizde müessir tedbir alınması muvafık olur."

24 Mayıs 1921                 İngiliz casusu Mustafa Sagir'in Ankara'da idamı.

25 Mayıs 1921                 İtalyanların Marmaris'i boşaltmaları.

1 Haziran 1921                İtalyanların Antalya dolaylarını boşaltmaları.

9 Haziran 1921                Franklin Boullion başkanlığında bir Fransız heyetinin Ankara'ya gelişi.

12 Haziran 1921              Yunan Kralı Konstantin'in İzmir'e gelişi ve Anadolu'daki Yunan ordusuna bildirisi:

                                        "Askerler! Vatanın sesi beni yeniden sizin komutanınız olmaya çağırdı. Elen ülküsü için çarpışıyoruz. İleri!"

21 Haziran 1921              Fransızların Zonguldak'ı boşaltmaları. (Zonguldak'ın kurtuluşu)

                                        Adapazarı'nın Kuvayı Milliyeciler tarafından Yunanlıların elinden alınışı.(Adapazarı'nın Kurtuluşu).

28 Haziran 1921              Milli kuvvetlerin İzmit'e girişi. (İzmit'in Kurtuluşu)

4 Temmuz 1921               Karamürsel'in milli kuvvetler tarafından kurtuluşu.

5 Temmuz 1921               Menteşe Sancağı (Muğla) İtalyan işgalinden kurtuluşu.

10 Temmuz 1921             Yunan ordusunun genel taarruzu ve Kütahya.

                                        Eskişehir savaşlarının başlaması.

                                        Yunanlıların İnegöl'ü ikinci kez işgali .

                                        Yunanlıların Yenice'yi işgali.  

11 Temmuz 1921             Yunanlıların Köprühisar'ı işgali.

12 Temmuz 1921             Gediz'in Yunanlıların eline geçmesi.

13 Temmuz 1921             Afyonkarahisar'ın Yunanlılar tarafından ikinci kez işgal edilmesi.

                                        Yunanlıların Pazaryeri'ni işgali,

                                        Altıntaş'a Bilecik'e girişi.

14 Temmuz 1921             Tavşanlı'nın Yunanlılar tarafından işgali.

15 Temmuz 1921             Batı Cephesi'nde Yumruçal ve Nasuhçal muharebeleri ve 4. Tümen Komutanı Yarbay Nazım Beyin şehit oluşu.

                                        Bozüyük'ün Yunanlılar tarafından işgali.

16 Temmuz 1921             Köprühisar'ın milli kuvvetler tarafından işgali.

17 Temmuz 1921             Kütahya, Emet, Simav (3.kez) Seyitgazi ve Demirci'nin (3 kez) Yunanlılar tarafından işgali.

18 Temmuz 1921             Mustafa Kemal Paşa'nın Batı Cephesi karargahında İsmet Paşa'ya talimatı:

                                        "Orduyu, Eskişehir'in Kuzey ve Güneyinde topladıktan sonra, düşman ordusuyla araya büyük bir mesafe koymak lazımdır ki ordunun tanzim, tensik ve takviyesi mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya gerisine kadar çekilmek caizdir."

19 Temmuz 1921             Yunanlıların Eskişehir yönünde ilerlemeleri ve akşam Eskişehir'i girişleri. (Eskişehir'in işgali)

                                        Milli Kuvvetlerin Yalova'ya girişleri. (Yalova'nın kurtuluşu)

                                        Yunan Kralı Konstantin'in Uşak'a gelişi.

20 Temmuz 1921             Batı Cephesi'nde Yunanlılarla Kanlıpınar(Sultaniye) ve Çamtepe muharebeleri.

21 Temmuz 1921             Batı Cephesi kuvvetlerinin Eskişehir doğusunda karşı taarruzu ve Yunanlılar tarafında karşı konulması. (Eskişehir muharebesi)

22 Temmuz 1921             Yunan Kralı Konstantin'in Eskişehir'e gelişi ve başkomutanlığı üzerine alışı.

23 Temmuz 1921             Batı Cephesi birliklerinin Sakarya'nın doğusuna doğru çekilme yürüyüşüne devam etmeleri.

                                        TBMM'nin gizli oturumda icra vekiller heyeti reisi Fevzi Paşa'nın hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasına ilişkin Heyet-i Vekile kararını bildiren demeci. (TBMM'de sert tartışmalar. Hatiplerin Ankara'nın savaşsız teslimini kabul etmemeleri. Ankara'nın savunulmasına ve ayrıca cephedeki durumu öğrenmek üzere bir heyet gönderilmesine ilişkin kararı)

                                        Yunan Kralı Konstantin'in Kütahya'ya gelişi.

24 Temmuz 1921             Köprühisar ve Kavaklı'nın Yunanlılar tarafında işgali.

25 Temmuz 1921             Batı Cephesi'nde Türk ordusunun geri çekilme yürüyüşünü tamamlayarak Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi.

                                        Yunanlıların Yenişehir'i üçüncü kez işgali.

30 Temmuz 1921             TBMM gizli oturumunda, "Hükümet ve Meclisin mümkün olduğu kadar Ankara'da faaliyetine devamına, hakiki lüzum ve zaruret hasıl olduğu takdirde, yeni bir karar alınmasına ilişkin" önergenin kabulü.

1 Ağustos 1921               Franklin Boullion'un Paris'e dönüşü.

5 Ağustos 1921               Mustafa Kemal Paşa'ya geniş yetkiler ve üç aylık süreyle Başkomutanlık tevcih eden kanunun TBMM'de kabulü.

                                        Fevzi Paşa'nın istifası üzerine Genelkurmay Başkanlığına seçilmesi.

                                        Refet Paşa'nın Milli Müdafaa vekilliğine seçilmesi. (Dahiliye vekilliği de vekaleten üzerinde bırakılmıştır)

7 Ağustos 1921               Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın "1-6 tekalif-i milliye emirleri"ni yayımlaması.

                                        Sandıklı'nın Yunanlılar tarafından işgali.

                                        Malta'dan dönen Fethi Bey'in Ankara'ya gelişi.

13 Ağustos 1921             Yunanlıların Sakarya'daki Türk mevzilerine doğru ileri harekata başlaması.

15 Ağustos 1921             Yunanlıların Sivrihisar'ı işgali.

                                        Yunan Kralı Konstantin'in ordularına "Ankara'ya" emrini vermesi.

16 Ağustos 1921             İngiltere Başkanı Lloyd George'un Avam Kamarası'nda konuşması:

                                        "Kemalist ayaklanmayı bastırmak için Anadolu içlerine kadar İngiliz askerleri gönderilemediğine göre, tek bir şık vardır. O da her iki tarafı sonuna kadar vuruşturmaktır."

20 Ağustos 1921             Bolvadin'in Yunanlılar tarafından işgali.

21 Ağustos 1921             Çay'ın Yunanlılar tarafından işgali.

23 Ağustos 1921             Yunan ordusunun taarruzu ve Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.

26 Ağustos 1921             Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emri:

                                        "Hatt-ı müdafaa yoktur. Sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz."

13 Eylül 1921                   Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlanması ve Yunan kuvvetlerinin Sakarya nehrinin doğusunda imhasıyla zaferin kazanılması

                                        Fahrettin (Altay) ve Kazım (Özalp) Beylerin General rütbesine yükseltilmeleri.

14 Eylül 1921                   Yunanlıları kovalayan Türk kuvvetlerinin Sakarya'nın batısına geçmesi

                                        Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın "Genel seferberlik" ilanını bildiren emri.

18 Eylül 1921                   Yunan kuvvetlerinin Eskişehir'e doğru çekilmeleri.

19 Eylül 1921                   Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya Müşir (Mareşal) rütbesi ve "Gazi" unvanının verilmesi.

24 Eylül 1921                   Franklin Boullion'un Ankara'ya gelişiyle Türk - Fransız görüşmelerinin yeniden başlaması.

                                        Bolvadin ve Çay'ın kurtuluşu.

26 Eylül 1921                   Yunan Kralı Konstantin'in Atina'ya dönmek üzere Bursa'dan ayrılışı.

13 Ekim 1921                   TBMM Hükümetiyle, Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) arasında "Kars antlaşması"nın imzalanması.

20 Ekim 1921                   Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Fransa Hükümet arasında, "Ankara İtilafnamesi"nin imzalanması.

23 Ekim 1921                   İstanbul'da Ankara Hükümetinin siyasi temsilcisi Hamit Bey ile, İngilizler arasında Anadolu'daki İngiliz esirleriyle Malta'daki Türk esirlerinin değiştirilmesi hakkında anlaşma imzalanması.

31 Ekim 1921                   Başkomutanlık süresinin 5 Kasım 1921'den başlayarak 3 ay daha uzatılması.

1 Kasım 1921                   İnebolu'da 23 Ekim 1921 anlaşmasına göre Türklerle İngilizler arasında tutsak değişimi.

15 Kasım 1921                 Malta'dan dönen Rauf Bey'in TBMM'ne katılışı.

17 Kasım 1921                 Rauf Bey'in Nafıa Vekilliğine seçilişi

13 Aralık 1921                 General Frunze başkanlığındaki Ukrayna heyetinin Ankara'ya gelişi.

24 Aralık 1921                 Osmaniye'nin kurtuluşu.

                                        TBMM'nin gizli oturumunda Veliaht Abdülmecit Efendinin Meclis Başkanlığına gönderdiği TBMM'ni tanıyan mektubun okunması.

25 Aralık 1921                 Gaziantep'in kurtuluşu.

27 Aralık 1921                 Tarsus'un kurtuluşu.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturkculuk.net
Ataturk Today.com