11 ARALIK  -   DECEMBER 11

Tarihte Bugün  -  Today in History

Aralık 1918 - Mayıs 1919

“Atatürk İnkılabı Müzesi” Şişli, İstanbul
Mustafa Kemal, Şişli'deki bu evde, Milli Mücadeleyi başlatmak amacıyla
Samsun'a hareket ettiği gün olan 16 Mayıs 1919 tarihine kadar oturdu.


1938 - Sivas-Erzincan demiryolu açıldı.


1935 - Atatürk'ün, Siyasal Bilgiler Okulu'nun 59. kuruluş yıldönümü nedeniyle gece Ankara Palas'ta düzenlenen toplantıda Başbakan İsmet İnönü tarafından kendisine iletilen bağlılık ve saygı telgrafına cevabı: "Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk ulusunun tam anlamıyla millet olmasına çalışan, onunla en modern bir Türk Devleti kurmak için insanlık fedakârlıklarının hiçbirini kendilerinden esirgemeyen kültür, idare, intizam, devlet anlayışlarını en son ilmî telâkkilere göre billûrlaştırmaya çalışmış ve çalışan yüksek arkadaşlarımdır."


1933 - Atatürk'ün, Çankaya'da Alman Büyükelçisi Rosenberg'in güven mektubunu kabulü.


1931 - Atatürk'ün, akşam Ankara'da Bulgar Opereti'ni izlemesi.


1928 - İkinci İktisat Şûrası toplandı.


1927 - Hükümet Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verdi.

Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verildi; müfettişliğe İbrahim Tali Bey (Öngören) atandı.


1924 - Atatürk'ün, "Times" gazetesi İstanbul muhabirinin, siyasî partiler hakkında yazılı sorularına cevabı: "...Millî egemenlik esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde siyasî partilerin mevcudiyeti tabiîdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de, birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur." [Kocatürk]


1922 - İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatürk'e, Konferansla ileri sürülen tekliflere karşı, görüş isteyen telgrafı.


1920 - Demirci Mehmet Efe ayaklanması.
Demirci Mehmet Efe üzerine, birlik gönderildi.


1919 - İngiliz Yüksek Komiseri J. Robeck'in raporu: "Mustafa Kemal başlıca düşmanımızdır."

Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın 10 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: "...Millet, kutsal ve meşru haklarına karşı yapılan müdahaleleri, kesin lüzum hasıl olursa, silâhla dahi önlemeye karar vermiştir. Heyet-i Temsiliye'nin, Mümessillere telgraf çekmesi konusuna gelince, bu ancak protestoları içine almaktadır ki, kabinenin onayına da sunulmuştur. Esasen, milli birliğin temsilcisi olmak sıfatıyla Heyet-i Temsiliye'nin millet adına bu gibi müracaatlarda bulunması meşru bir haktır. Eğer hükümet de aynı duyarlılığı gösterir ve milletle aynı fikirde olduğunu bu gibi fırsatlarda açıkça ortaya koymaktan çekinmezse, siyasete zarar şöyle dursun, çok büyük faydalar sağlanacağı aşikârdır. ...Bu gibi hususlarda, temsilcimiz olmak itibariyle sizin, hükümeti aydınlatmanız gereğini, memleketin selâmeti adına arz ederim."


1918 - Yerli Ermeni'lerden kurulu bir Fransız taburunun Dörtyol'a girişi ve işgali.
11 Aralık 1918’de, Dörtyol’u işgal eden Fransızlar, bu işgalde dörtyüz Ermeni’den oluşan bir Fransız taburundan faydalanmışlardı. 
Kaynak: atam.gov.tr 

Müttefiklerin Koblenz (Amerikalılar), Mainz (Fransızlar) ve Köln'e (İngilizler) girmesi.


1917 - Kudüs'ün, İngilizler tarafından işgali.


1916 - Atatürk'ün, öğleye kadar, Arıburnu Muharebeleri Raporu'nu, daha sonra Çapakçur (Bingöl) cephesine ait raporları okutarak dinlemesi.

Manastır, İtilaf Devletlerinin eline geçti.


1915 - Atatürk'ün Çanakkale'den İstanbul'a gelişi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com