12 HAZİRAN  -   JUNE 12

Tarihte Bugün  -  Today in HistoryDokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da (Haziran 1919)


1939 - 3645 sayılı kanunla İstanbul Elektrik, Tünel ve Tramvay İdaresi kuruldu.


1937 - Atatürk'ün, modern çiftliklerini devlete bağışlaması.

Atatürk 12 Haziran 1937 sabahı Trabzon'dan İstanbul'a döndü.

Atatürk'ün, sabah 5.30'da İzmir vapuruyla Trabzon'dan İstanbul'a hareketi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, "Çiftliklerini hazineye bağışlaması nedeniyle Atatürk'e Meclisin samimî hislerinin ve teşekkürlerinin sunulması" kararı.


1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da Polonya Büyükelçisi Michel Sokolnicky ve Bulgaristan Büyükelçisi Todor Christov'un güven mektuplarını kabulü.

Atatürk'ün, Çankaya'da İran Elçisi Halil Fahimi'yi kabulü.


1933 - Atatürk'ün hazineye devredeceği mallarında, mirasçıların mahfuz hisselerini önleme amacıyla 2307 sayılı Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü: "Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin, Medenî Kanun'un 452. maddesi dairesindeki tasarrufları, mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna olup bütün mallarında muteberdir."


1932 - Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti.

Atatürk'ün, Çankaya'da Hicaz Umumî Valisi Emir Faysal'ı kabulü, akşam Emir Faysal şerefine Çankaya'da verilen ziyafette konuşması.


1930 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Ertuğrul yatı ile Yalova'ya gidişi, yapılmakta olan köşk yapımı ile ilgili bilgi alması, akşam tekrar İstanbul'a dönüşü.


1926 - Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Askeri Teşkilatı'nın kurulmasına başlandı.

Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupalılara tanıtmak amacıyla 'yüzer sergi' haline dönüştürülen Karadeniz Gemisi İstanbul'dan hareket etti. İsveç'e kadar gidip dönecek olan gemide yerli ürünler ve çeşitli sanat eserlerinin sergileneceği ve geminin uğradığı limanlarda halkın ziyaretine açılacağı açıklandı.


1925 - İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.


1924 - Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu kuruldu.


1921 - Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı, Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.

Atina'dan "İstanbul'a" sesleri arasında uğurlanan Kral Konstantin İzmir'e geldi.

Yunan Kralı Konstantin'in İzmir'e gelişi ve Anadolu'daki Yunan ordusuna bildirisi: "Askerler! Vatanın sesi beni yeniden sizin komutanınız olmaya çağırdı. Elen ülküsü için çarpışıyoruz. İleri!"

Atatürk'ün, Diyarbakır'da bulunan Şeyh Sunusî'nin gönderdiği bayram tebriğine teşekkür cevabı.


1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya geçti.
Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı ile beraber Amasya'ya gelişi.

19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan Kurtuluş Savaşı'nın (Milli Mücadele)'nin ilk adımı,
12 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal'in Amasya'ya gelmesiyle devam etmiştir.

Kurtuluş mücadelesinin planları hazırlanmış, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nin toplanmasına burada karar verilmiş, 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan "Amasya Genelgesi" ile "Milletin İstiklâlini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır" denilerek Milli Mücadele burada fiiliyata geçirilmiştir.

Atatürk Amasya'ya ilk kez 12.6.1919 tarihinde gelmiş ve Millî mücadelenin ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni burada kurmuştur. Amasya kararları burada alınmıştır. Bu görüşmelerin yapıldığı binanın yıkılmış olması nedeniyle yerine Atatürk anıtı dikilmiştir. Amasya protokolü burada imzalanmıştır.

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Amasya'da Saraydüzü kışlasında vatan için aldıkları 6 maddelik kararname. Sivas'ta ve Erzurum'da Kongreler toplanmasına, temsilcilerin seçim ile gelmesine, bu kararları M. Kemal Paşa, Rauf Orbay ve Kâzım Karabekir'in de içinde bulunduğu bir kurulun uygulamasına, cemiyetlerin serbestçe konuşmalarına, askeri ve mülki teşkilâtın devamına, savunmaya geçilmesine karar alındı. Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Sözlüğü 1918-2000


1919 - Yunanlıların Bergama'yı işgali. 

Alaşehir'de oluşturulan gönüllü müfreze ile Yunan kuvvetleri çarpıştı.


1919 - Atatürk'ün,  sabah   Havza'dan  hareketle  öğleden  sonra Amasya'ya gelişi ve Hükümet Konağı salonunda konuşması: "Hep beraber aziz vatanımızı ve bağımsızlığımızı kurtarmak için bütün gücümüzle çalışacağız!"

Atatürk'ün, Amasya'dan, annesi Zübeyde Hanım'a kartı (Elden gönderilen ve Amasya fotoğrafını içeren bu kartın arkasında "Valdem Zübeyde Hanım'a" yazılıdır; kartta tarih yoktur). (Söz konusu kart, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bir odasının duvarında sergilenmektedir).

İngiliz Yüzbaşısı Hurst'un İstanbul'da bulunan İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe'a raporu: "Mustafa Kemal Trabzon ve Erzurum bölgelerini ziyaret etmek istediğini bildirdi." [Kocatürk]


1919 - Mustafa Kemal arrives in Amasya with his commanders after landing in Samsun on May 19 1919 to start the national liberation movement. The decision to hold the Erzurum Congress and Sivas Congress are made in Amasya during this period.


1917 - Atatürk'ün, sabah, Sekerat'tan hareketle Kumik'e uğrayarak Süphantepe'ye gelişi, buradan Çanakçı'ya giderek Yarbay Mürsel (Baku) komutasındaki 12. Tümen'e ait bazı alayların tabur ve bölüklerini denetlemesi, onlara tatbikat yaptırılması, geceyi Çanakçı'da geçirişi.


1913 - Sait Halim Paşa'nın -Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülüşü üzerine- Sadrazam oluşu.


1911 - Atatürk'ün, Selanik'ten, İstanbul'da Genelkurmay Birinci Şube Müdürü Albay Pertev (Demirhan) Bey'e mektubu: "Beyefendi Hazretleri, ilişikte arz ve takdim ettiğim 'mesele'nin çözümünde bazı arkadaşlar arasında fikir ayrılığı oluştuğundan, zatıâlinizi rahatsız etme cesaretinde bulundum. Görüşleriniz ve yüksek kararınız, hepimizce inandırıcı olacağından esirgenmemesini rica ederim efendim." ("Beşinci Selanik Kolordusu Erkân-ı Harbiye Birinci Şube İkinci Kısmı'na memur Kolağası Mustafa Kemal" imzasıyla yazılan bu mektuba, Albay Pertev Bey'den gelen cevabın, Atatürk'ün görüşüne uygun olduğu görülmüştür). [Kocatürk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com