20 HAZİRAN  -   JUNE 20

Tarihte Bugün  -  Today in History

 

20 Haziran 1907
Mustafa Kemal, Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) rütbesine terfi ettiği gün


1938 - ‘Dağ Başını Duman Almış’ marşı Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edildi.

Atatürk'ün,   Hatay sorunu  nedeniyle  Savarona yatında Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın da katıldığı dörtbuçuk saat süren Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısına başkanlık edişi


1937 - Atatürk'ün, akşamüzeri Baltacı ve Millet Çiftliklerine gidişi, akşam Yalova'daki köşke dönüşü.

Ürdün Kralı Abdullah'ın, 30 Mayıs - 8 Haziran 1937 tarihleri arasında Türkiye'ye yaptığı ziyaret nedeniyle Atatürk'e teşekkür mektubu.


1935 - Atatürk'ün, Çankaya'da Çekoslovakya Elçisi Karel Halla'nın güven mektubunu kabulü.


1934 - Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile beraber trenle Ankara'dan Eskişehir'e hareketi.

Atatürk'ün, Dünya Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Cemiyeti Başkanı Richmond P. Holison'a -Cenevre'de imzalanan "Uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtımını sınırlama Sözleşmesi"nin yıldönümü nedeniyle- mektubu: "...Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, kendi ülkesi içinde uyuşturucu maddeleri kontrol için daha çok yasaklayıcı önlemler aldığı gibi Türkiye'nin dünyadaki yasadışı uyuşturucu madde ticaretine merkez oluşturması ihtimalini de kesin olarak ortadan kaldırmıştır. Ve Türkiye bu gayeye erişmek için samimî olarak çalışmaktan asla vazgeçmeyecektir"


1933 - Maarif Vekaleti üniversitede Cumhuriyeti ve devrimleri genç kuşaklara öğretecek bir İnkılâp Enstitüsü açılmasını karar altına aldı.

Atatürk'ün, öğleden sonra Balgat köyü yöresindeki kazıları izlemesi.


1932 - Atatürk'ün, binası yanan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 500 lira bağışta bulunması.


1931 - Sakarya Köprüsü ulaşıma açıldı.


1930 - İran sınırından geçen eşkıya çetelerinin kışkırtması sonucu Zeylan bucağında ayaklanmalar başladı.

Atatürk'ün, Ertuğrul yatı ile Yalova'dan İstanbul'a dönüşü.


1928 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Paris Büyükelçimiz Fethi (Okyar) Bey'i kabulü.


1927 - Tarım Okulları kurulmasını öngören kanun kabul edildi.

Memurların Maaş Kanunu kabul edildi.


1926 - Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast girişimiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor; eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lider kadrosundan Ali Fuat (Cebesoy) tutuklandı; Kazım Karabekir Paşa da 22 Haziran günü tutuklandı.

Atatürk'ün, İzmir'de "Suikast'ı Lanetleme Heyeti"ne hitabı: "...Ben ölürsem, soylu milletimizin beraber yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına eminim; bununla müsterihim! Düşmanlarımız, düşünebildikleri iğrenç çarelere istedikleri kadar girişsinler. Onların boğazlanmışcasına hareketleri bizim inkılâp ateşimizi söndüremez!"


1925 - İstanbul'da Velid Ebuzziya, Fevzi Lütfü (Karaosmanoğlu) ve bazı gazeteciler tutuklandılar; Doğu İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Diyarbakır'a götürüldüler.


1922 - Claude Farrere'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na İzmit'ten telgrafı: "Fransa'ya pek acele dönmek mecburiyetinde bulunduğumdan hür İzmit toprağından Büyük Millet Meclisi'ne ve onun Reisine en içten saygılarımı sunarken acele ve şerefli bir barış dilediğimi arz eylerim." [Kocatürk]


1920 - Yunan taarruz emri verildi.

Çerkez Ethem kuvvetleri Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı.

Atatürk'ün,   Sovyet  Rusya  Dışişleri   Komiseri   Çiçerin'in 3.6.1920 tarihli mektubuna cevabı
"..Biz bat
ı emperyalistlerine karşı yalnız kurtuluş ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda batı emperyalistlerinin kuvvetleri ve malûm olan her vasıtalarıyla Türk milletini emperyalizme vasıta olarak görmek istemelerine mâni oluyoruz. Bu suretle bütün insanlığa hizmet ettiğimize inanıyoruz."

Atatürk'ün, ilgililere ve Sovyet Hükûmeti'ne bildirilmek üzere Kâzım Karabekir'e yazısı: "...Talât, Cemal, Enver Paşaların Büyük Millet Meclisi adına hiçbir siyasî girişimde bulunmaya yetkileri olmadığının ve bizimle hiçbir haberleşme ve ilişkileri bulunmadığının kendilerine bildirilmesi, Vekiller Heyeti kararı gereğidir."

Atatürk'ün, Batı cephesini denetlemek üzere akşam, Ankara'dan Eskişehir'e hareketi. [Kocatürk]


1919 - Amasya'da askeri komutanların Kemal Paşa Başkanlığında toplanması.  

Amasya'da başlayan görüşmelere Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Rauf Bey (Orbay) ve Refet Bey (Bele) de katıldı. 

Üç gün devam eden Amasya görüşmeleri tamamlandı. Sonunda vatanın tehlikede olduğuna dair dikkate çekilen Amasya Tamimi yayınlandı. Buna göre Sivas'ta bir milli kongre toplanması yolunda karar alındı.  

Kurtuluş mücadelesinin planları hazırlanmış, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nin toplanmasına burada karar verilmiş, 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan "Amasya Genelgesi" ile "Milletin İstiklâlini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır" denilerek Milli Mücadele burada fiiliyata geçirilmiştir.

Mustafa Kemal'in, Amasya'dan gönderdiği genelge ile, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplamaya çağırması.


1919 - Atatürk'ün, Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü'nün, Redd-i İlhak ve Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetlerinin telgraflarının çekilmemesi emri üzerine Amasya'dan Sadaret'e, Harbiye Nezareti'ne, valiliklere, kolordulara, Posta ve Telgraf Başmüdürlüklerine genelgesi: "...Milletin sesini boğarak yasal hakkını istemekten menetmeye ve vatanın mahvına sebep olmaya yönelik bu emri hiçbir namuslu telgraf memurunun yerine getireceğini ümit etmem; fakat böyle bir namussuzluğa cüret edecek olanlar olursa derhal divan-ı harplere gönderilmesini ve durumdan bilgi verilmesini em­rederim."

Atatürk'ün, Amasya'dan Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü'ne telgrafı: "Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü'nün telgrafhanelere Müdafaa-i Hukuk-u Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetleri tarafından verilecek telgrafların çekilmemesi hakkında bir emir verdiğini haber aldım. Bu emrin hemen geri alınarak milletin itimat ve güvenine zerre kadar zarar getirilmemesi gereğini arz etmeyi vicdan vazifesi kabul ettiğimi bildiririm." [Kocatürk]

Milli kuvvetlerin Nazilli'yi geri almaları. 

Yunan kuvvetlerinin Bergama'yı ikinci kez işgali. 


1919  - Mustafa Kemal Pasha meets nationalist commanders in Amasya and issues first resistance proclamation.

Mustafa Kemal calls for the Congress of Sivas (held September 1919) by issuing his "Amasya Circular" (preparatory work for the Sivas Congress is done during the Erzurum Congress which  began on July 23 1919).


1907 - Mustafa Kemal'in rütbesinin "Kolağası" -kıdemli Yüzbaşı'lığına- yükseltilmesi.  

Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3 ncü Ordu'ya nakledilmişlerdir. 


1907 - Mustafa Kemal is promoted to the rank of "Kolağası" (Senior Major).


1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com