26 MART  -  MARCH 26

Tarihte Bugün  -  Today in History

1915
Mustafa Kemal Çanakkale'de

1915 Gallipoli (Dardanelles)
Ataturk’s outstanding leadership qualities were first recognized during the 
1915 Battle of Gallipoli
(also known as the Gallipoli Campaign, Dardanelles Campaign, and "Çanakkale Savasları")


Mustafa Kemal 3. Ordu Erkanı ile


1915
Kurmay Albay Mustafa Kemal, Çanakkale’de


1937 - Atatürk'ün, Bursalı gençlerin Ankara Halkevi'nde tertipledikleri geceyi şereflendirmesi ve gençlere hitabı: "...Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna cidden sevinmekteyim. Fakat, beraber yaşadığımız müddetçe benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, yasal bir hakkım olarak tanınmalıdır." [Kocatürk]


1933 - Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) Bey'i kabulü.

Atatürk'ün, gece Mısır Elçiliği'ndeki suareyi şereflendirmesi.


1931 - Ölçüler Kanunu TBMM’de kabul edildi. 

Meclis'te kabul edilen Ölçüler Kanunu ile uluslararası standartlara uyum sağlandı. Bu kanunla beraber okka, endaze gibi ölçülerin yerine kilo, metre, gram gibi Batı ölçüleri kabul edildi. Türkiye Beynelmilel Ölçüler Bürosu'na katıldı.


1926 - International weights and measures are adopted.


1925 - Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyareti ve -Başbakan İsmet Paşa, Millî Savunma Bakanı Recep (Peker) Bey'le beraber- Şeyh Sait isyanı bölgesinden gelen raporları incelemesi.


1924 - İstanbul'da Darülfünun Hukuk Fakültesi öğrencileri boykota gitti.


1922 - Paris'te toplanan İtilaf Devletleri Dışişleri bakanlarının, İstanbul - Ankara ve Atina hükümetlerine mütareke koşullarını içeren ikinci notası.

İtilaf Devletlerinin barış önerisine göre; Anadolu Yunanlılar tarafından boşaltılacak, İstanbul Türklerin elinde kalacak ama silahsızlandırılacak, Doğu'da bir Ermeni Devleti kurulacak, kapitülasyonlarda belirli bir yumuşama gerçekleştirilecek, Türkler İtilaf devletlerine tazminat ödeyecek ve belirli sayıda asker besleyebilecektir.

Atatürk'ün, saat 16.00'da Akşehir'den hareketle saat 20.00'de Sivrihisar'a gelişi, Heyet-i Vekile, halk ve asker tarafından karşılanışı.


1921 - İkinci İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)


1921 - Adapazarı'nın İşgali

Yunanlılar tarafından Adapazarı'nın işgal edilmesi. Bu işgal 21 Haziran 1921 tarihine kadar 3 ay sürmüştür.


1920 - Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Wilson, Büyük Ermenistan kurulması hakkında nota verdi.


1917 - First Battle of Gaza begins.
This was the first Allied attempt to capture this major Turkish centre lying 32 kilometres inside the border of Palestine. The Allied strength included two Australian Light Horse Brigades and the ANZAC Mounted Division under Major General Harry Chauvel.


1916 - Atatürk'ün Diyarbakır'a gelerek 16. Kolordunun komutasını üzerine alması.
Atatürk'ün, Mardin'den sabah saat 7.30'da otomobille Diyarbakır'a hareketi.


1915 - 5. Ordu Komutanlığı'na atanan Mareşal Liman von Sanders'in, komutayı ele almak üzere Gelibolu'ya gelişi.

1915 (24-26) - Alman General Liman von Sanders Çanakkale’de V. Ordu komutanı oldu.
Sanders'in Gelibolu'ya gelmesi, yeni savunma planı yapması, Atatürk'ün komutanı olduğu 19. Tümeni ordu ihtiyat kuvveti olarak kendine bağlaması.


1915 - Otto Liman von Sanders takes command of Turkish forces at Gallipoli.


1913 - Edirne'nin Bulgar kuvvetlerine teslim olması.
Edirne'nin, Bulgarların eline geçişi
.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com