4 MART  -  MARCH 4

Tarihte Bugn  -  Today in History

 

1915
Kurmay Albay Mustafa Kemal, anakkalede


1938 - Atatrk'n, akşamzeri, Evkaf Apartmanı'nda faaliyet gsteren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakltesi'ni ziyareti ve ilgililerden alışmalar hakkında bilgi alışı.


1936 - Atatrk'n, akşamzeri otomobille Beyoğlu yresinde bir gezinti yapması.


1934  İstanbul niversitesi'nde aılan Trk İnkilap Ensits'nde ilk dersi Maarif Vekili Yusuf Hikmet Bey (Bayur) verdi.


1932 - Atatrk'n, İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.


1929 - Takrir-i Skun Kanunu yrrlkten kalktı.


1925 - Şeyh Sait Ayaklanası:
Takrir-i Skn Kanunu'nun Trkiye Byk Millet Meclisi'nde kabul.
Hkmete geniş (olağanst) yetkiler veren Takrir-i Skn Kanunu kabul edildi.
TBMM isyan blgesinde ve Ankarada birer İstiklal Mahkemesi kurulmasına karar verdi.


1924 (3-4) - Abdlmecit'in İstanbul'dan yurt dışına ıkarılışı.

Atatrk'n, Ankara'da, İstanbul gazeteleri başmuharrirlerine hilfetin kaldırılması hakkında demeci: "...Bu kararlar millet ve memleket iin herhalde ok hayırlıdır ve pek az zamanda btn bu iyilikler kendisini gsterecektir." [Kocatrk]


1923 - İzmir İktisat Kongresi sona erdi. Kongre sonunda on iki maddelik "Misak-ı İktisadi Esasları" kabul edildi.


1922 - Atatrk'n, Kzım Karabekir'in, Meclisin stnde uzmanlardan oluşacak ikinci bir meclis bulunmasını teklif eden 18 Şubat 1922 tarihli yazısına bu grş uygun bulmadığını bildiren cevabı.

Atatrk'n, Bitlis'te Kfrevzade Şeyh Abdlbaki Efendi'ye, blc faaliyetlere karşı halkın uyarılması ve dikkatli olunması hususunda mektubu. [Kocatrk]


1921 - Enver Paşa'nın, Moskova'dan Atatrk'e mektubu.


1920 - Mustafa Kemal Vahdettin'e bir telgraf ekerek, milli istekleri kollayıp, yerine getirecek bir hkmet kurulmasını istedi. 

Atatrk'n, Padişah Vahdettin'e telgrafı: "...İ ve dış bin trl ihtirasın kprmesiyle huzur ve kurtuluşu tehdit altında bulunan memleketimizin, mill vicdana gven veremeyecek bir kabine başkanına hibir dakika tahamml edemeyeceğini arz etmeyi vatan vazifesi sayarız!"

Celalettin Arif Bey, Meclis-i Mebusan reisliğine seildi. 

Atatrk'n, Ali Rıza Paşa Kabinesi'nin istifası zerine Meclis-i Mebusan Başkanlığı'na telgrafı: "Btn millet bu tarih gnlerde, mill iradesinin mutlak vekletine sahip mebusların kesin kararlarını sabırsızlıkla beklemektedir!"

Atatrk'n komutanlara, valilere, mutasarrıflara, Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti merkez şubelerine genelgesi: "...Derhal, mill emelleri tatmin edemeyecek bir kabine başkanına, milletin tahamml edemeyeceğini gayet sert bir dille Padişah'a, Meclis-i Mebusan Başkanlığı'na ve basına bildirmek lzımdır!"

Atatrk'n, Kuva-yi Milliye'yi destekleyen basının dikkate alacağı hususlar hakkında Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine telgrafı: "...İslm lemi hakkındaki yayınlarda Turanizm ve Panislmizm propagandasından sakınarak Asya'daki hareketlerin, Mslman milletler tarafından kendi sınırları ve milliyetleri dahilinde bağımsızlığa kavuşmak davasından ibaret bulunduğunu iln etmek. Avrupa'da daima emperyalizm kurulmasına hcum etmek. Anadolu ve Rumeli'nin sıkı ve samim bir mill birlikle varlığını korumaya kararlı olduğunu ispat etmek!"

Atatrk'n, Konya'da 12. Kolordu Komutanı Albay Fahrettin (Altay) Bey'e telgrafı: "Her trl mit ve bekleyişin tersine olarak Ferit Paşa iktidara gelirse Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin, İstanbul'a karşı kesin ve belli uygulamalara girişmekten ibaret olan esası yerine getirmesi tabidir"

Atatrk'n, Reşat Hikmet Bey'in lm ile boşalan Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na başkan seilmesi nedeniyle Cellettin Arif Bey'e tebrik telgrafı. [Kocatrk]


1919 - İstifa eden Tevfik Paşa'nın yerine Sadrazam olan Damat Ferit Paşa ilk kabinesini kurdu.


1915 - İngiliz ve Fransız harp gemilerinden oluşan Birleşik Filo'nun, Seddlbahir ve Kumkale'ye yeniden bir ıkarma girişiminde bulunması (Gerek Kumkale'ye gerekse Seddlbahir'e ıkan İngiliz kuvvetleri, Trklerin piyade ateşi ve sng hcumlarıyla karşılaştı. İngilizler, Kumkale'de takviye almalarına rağmen şiddetli karşı ateş sonucu ilerleyemeyip kıyıya ekilmek zorunda kaldılar. Seddlbahir'e ıkan İngiliz kuvvetleri de karşı ateş ve sng hcumlarıyla pskrtldler ve kıyıya atıldılar.  

Atatrk'n, İngilizlerin Seddlbahir'e asker ıkarma girişimi zerine o blgede bulunan 26. Alay Komutanı Binbaşı Kadri Bey'e emri: "Bizzat şimdi yanınıza hareket ediyorum. Benim oraya varışıma kadar sahile ıkmış olan dşman mutlaka denize dklecektir!" (Bu emri takiben Atatrk de Maydos [Eceabat'tan Kirte'ye, oradan da Seddlbahir'e gelmiş ve dşmanın karaya ayak basmış olan kuvvetinin, oradaki kuvvetlerimizin sng hcumu ile yok edildiğini ve Seddlbahir'den uzaklaştığını grmştr.  

Atatrk'n, anakkale Mstahkem Mevki Komutanlığı'na yazdığı raporda, Seddlbahir'e ıkan İngilizlere karşı kahramanca savaşan Mehmet avuş'un nişanla dllendirilmesini istemesi. [Kocatrk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com