11 MAYIS  -   MAY 11

Tarihte Bugün  -  Today in History

 

11 Mayıs 1928 
Türkiye'de İlk defa Ankara'da düzenlenen Ankara okullarının spor gösterilerini seyrederken


11-12 Mayıs 1914
Sofya Ataşemiliteri iken,
Sofya'da Askeri Kulüp'te tertiplenen
kıyafet balosunda 
giydiği "Yeniçeri" kostumuyle
1920 Sevr Haritası


1938 - Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.

Atatürk'ün, Başbakanlığa gönderdikleri 11 Haziran 1937 tarihli telgrafla hazineye hediye ettikleri çiftliklerinin resmî işlemlerinin tamamlanarak kendisi tarafından imza edilmesi.

Atatürk'ün, mülkiyeti üzerinde olan -11 Haziran 1937 günkü bağışı dışında- Ulus Matbaası'nı, bütün demirbaş eşyası ve civarındaki arsalarıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağışlaması (Atatürk, bugün ayrıca Hipodrom ve Stadyum civarındaki arsaları ve çarşı içerisindeki bir otel ve altındaki dükkânları da Ankara Belediyesi'ne bağışlayarak resmî işlemlerini imzalamıştır). [Kocatürk]


1937 - Atatürk'ün, Ankara Halkevi'nde Cevat Abbas Gürer'in "Atatürk ve 19 Mayıs" konulu konferansını takiben Halkevi'ne gelişi ve halkoyunlarını izleyişi.


1935 - Atatürk'ün, İngiliz Kralı V. George'a tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle tebrik telgrafı.


1928 - Ankara okullarının beden eğitimi şenliği ve Atatürk'ün, beden eğitimi gösterileri yapan öğrencilerin geçit törenini izlemesi.


1926 - Atatürk'ün, Mersin'den Ertuğrul yatı ile Silifke'ye hareketi.


1924 - Atatürk'ün, Çankaya'da Macar Elçisi Tahy de Tahvar'ın güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

Atatürk'ün, Ankara Belediye Başkanı Asaf (ilbay) Bey'i, Orman Çiftliği kurulması için düşünülen arazi üzerindeki çadırlı karargâha çağırarak direktifi: "...Burada bir çiftlik kurmak istiyorum. Bu çiftliğin faydası, memlekette çağdaş ziraat usulünü yerleştirmek için bir örnek teşkil etmesi olacaktır. Modern bir çiftliğe gerekli bütün tertibat ve araçlara sahip olunmalıdır." [Kocatürk]


1921 - Atatürk'ün, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu" umumî heyet toplantısında Grup Başkanlığı'na seçilmesi.


1920 - Mustafa Kemal'in Osmanlı Hükümeti (İstanbul Hükümeti) tarafından ölüme mahkûm edilişi.  
(Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onaylanmıştır.)

Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da Divan-ı Harp tarafından idam edilmesi kararı, beraberinde idama mahkum edilenlerin isimleri: "Kara Vasıf, Ali Fuat Paşa, Ahmet Rüstem Dr. Adnan, Halide Edip"  


1920 - Mustafa Kemal is condemned to death by the government in Istanbul. 


1920 - Nemrut diye adlandırılan Mustafa Paşa başkanlığındaki Divan-ı Harp, başta Mustafa Kemal olmak üzere Vasıf Bey (Kara), Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Alfred Rüstem Bey, Dr. Adnan Bey (Adıvar) ve Halide Edip (Adıvar) gibi isimleri Kuva-yı Milliye adlı kuruluşta "bozgunculuk" yaparak, halkı zorla askere almak, İttihatçılarla işbirliği yapmak vb. suçlardan dolayı gıyaplarında idama mahkum etti.

Atatürk'ün, İstanbul'da Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edilmesi.
(Kararın, Padişah tarafından onayı: 24 Mayıs 1920).

Atatürk'ün, Kılıç Ali'nin ayrılışı nedeniyle kendisine telgraf çeken Antep Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti'ne cevabı: "Pek kıymetli olsa bile, vatanın müdafaasını bir tek şahsa bağlı bulundurmak uygun değildir. Orada Kılıç Ali Bey'le beraber yetişmiş büyük vatanperverler vardır. Ve sizlerin her birinizden Kılıç Ali Beyin önüne geçecek hizmetler bekleriz. Metin olunuz, telâş etmeyiniz; birliklerinizi emniyetle muhafaza ediniz." [Kocatürk]


1920 - Ana hatları 24 Nisan 1920'de San Remo Kanferansı'nda kararlaştırılan Sevr Antlaşması, 11 Mayıs 1920'de incelenmek üzere Osmanlı Hükümeti'ne verilmişti.

İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik (Okday) Paşa'ya, San Remo'da saptanan barış antlaşması taslağı bildirildi; Tevfik Paşa bunu bağımsız devlet anlayışına uygun görmedi.  

Sevr Antlaşması


1920 - Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığında bir kurul Moskova'ya doğru yola çıktı.

İktisat Vekili Yusuf Kemal (Tengirşenk) ile Hariciye Vekili Bekir Sami (Kunduh) Sovyetler Birliği ile anlaşma yapmak üzere Moskova'ya hareket etti.  


1919 - 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne atanan Atatürk'ün, İstanbul'dan Sivas Vilâyeti'ne, Canik Müstakil Mutasarrıflığı'na ve Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na, bölgede faaliyette bulunan eşkiyaların miktarı ve mahiyetleri hakkında bilgi isteyen telgrafı: "...Bu bilgi mülkî makamlarla askerî makamların yazışmaları ile tespit edilecek ve Kolordu Komutanı Albay Selâhattin Bey bu bilgiyi Samsun'da bana verecektir." (Bu telgraf, Atatürk'ün müfettişlik vazifesine daha İstanbul'da iken başladığını göstermektedir). [Kocatürk]


1919 - İtalyanlar Marmaris, Fethiye ve Bodrum'u işgal etti.

Bir kısım Amerikan savaş gemilerinin İzmir'e gelişi.

Mardin bölgesinde Ali paşa ayaklanması. 


1918 - Atatürk'e, Harp Madalyası verilmesi.


1915 - Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, öğleden sonra, 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa'yla Kemalyeri'ndeki "Arıburun Kuvvetleri Karargâhına gelişi, cephe hakkında Atatürk'le görüşmesi, bütün subay ve erlere gösterdikleri cesaret ve fedakârlık sebebiyle takdir ve tebriklerini bildirmesi.

Atatürk'ün, 19. Tümen birliklerine emri: "Daima tetikte bulunulacak, açıkgöz ve cesur keşif kolları düzenlenerek düşmanın durumu keşfedilecek ve düşmanın keşif kollarını tutsak almaya ve keşfine engel olmaya pek ziyade önem verilecektir. Düşman yakınında bulunan siperlerin, çok askerle tutulacak surette bir an önce uzatılıp genişletilmesine olağanüstü önem verilecektir." [Kocatürk]


1914 (11-12) - Atatürk'ün Sofya'da Askerî Kulüp'te tertiplenen kıyafet balosu'na katılması (Atatürk bu baloya yeniçeri elbisesiyle gitmiştir.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com