27 NİSAN  -  APRIL 27

Tarihte Bugün  -  Today in History27 Nisan 1930
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara'da Türk Ocağı Kurultay delegeleri ile


1937 - Atatürk'ün, Çankaya Köşkü'nde Irak Dışişleri Bakanı Naci Elasil şerefine verilen çay ziyafetinde bulunması.


1935 - Atatürk'ün, Ankara'da Türk Tayyare Cemiyeti Merkezi'ni ziyareti ve "Türkkuşu" üyelerinin çalışmaları hakkında bilgi alışı.


1934 - Haftalık resmi tatil, cuma gününden pazara alındı.


1933 - Atatürk'ün, Razgrad  olayını   protesto  amacıyla  yapılan gençlik gösterisinin izin alınmadan yapılması nedeniyle kovuşturmaya geçilmesi üzerine, izinsiz gösteriyle ilgileri olmadığını bildiren Türk Talebe Birliği Kongresi daimî delegelerine telgrafı: "Gençliğin çalışkan, hassas ve milliyetçi yetişmesi esas dileklerimizdendir. Gençlik her türlü faaliyetlerinde Cumhuriyet kanunlarına ve Cumhuriyet kuvvetlerinin usul ve kurallarına uymaya da dikkatli olmalıdır. Cumhuriyet hükümetinin millî meselelerde vazifesini bilir olduğuna ve kanunların ve adlî kuvvetlerin adaletine emin olunuz." [Kocatürk]


1931 - Atatürk'ün, milletvekili seçiminin sonuçlanması nedeniyle millete bildirgesi: "...Yeni seçilen milletvekili arkadaşlarımla birlikte gösterilen güvene lâyık olmak için bütün kuvvetimizi sarf edeceğimizi kamuoyuna arz ederim."


1930 - Türk Ocakları Kurultayı Ankara'da toplandı.
Atatürk'ün Türk Ocakları VI. Kurultayı toplantısına katılması.

Atatürk'ün, Ankara'da Türkocakları VI. Kurultayı'nın çalışmalarını izlemesi.
Atatürk’ün Türk Ocağı’nda ve Ankara Halkevi’nde katıldığı bazı önemli olaylar.

Tarihi Türk Ocağı


1927 - Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. ''Türk Telsiz Telefon AŞ adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938'de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.


1921 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Anadolu'ya geçmek üzere İnebolu'ya gelen Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye, Anadolu'ya geçmesinin sakıncalı olacağını bildiren telgrafı.


1920 - Fevzi Paşa'nın Ankara'ya gelişi.
Fevzi Paşa (Mareşal Çakmak), TBMM'
de bir konuşma yaptı.

TBMM adına Padişah Vahdettin'e telgraf çekilmesi. 

Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara'ya gelen Fevzi (Çakmak) Paşa'yı istasyonda karşılaması.

Atatürk'ün, Fevzi (Çakmak) Paşa'nın Ankara'ya geldiğini bildiren genelgesi: "Sabık Harbiye Nazırı Fevzi Paşa, milletin varlığını kurtarma yolundaki mücadelesine bundan sonra Anadolu'da katılmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya gelmiştir."

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Padişah Vahdettin'e telgrafı: "Millî savunmamızı, düşmanların bayrakları babalarımızın ocakları üstünden çekilinceye kadar terk edemeyiz, İstanbul mabetleri etrafında düşman askerleri gezdikçe, özvatan toprakları üstünden yabancı adamların ayakları çekilmedikçe, biz mücadelemizde devam etmeye mecburuz. Kendi hükümetimizin idaresi altında bedbaht ve fakir yaşamak, yabancı esareti karşılığı kavuşacağımız huzur ve mutluluğa bin kere üstündür."

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını kutlayan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne teşekkür telgrafı. [Kocatürk]


1916 - Rusların, iki gündür devam eden taarruzlarının başarısızlığa uğraması üzerine geri çekilmeleri. Atatürk'ün, Rusların geri çekilmeleri üzerine 14. Alay cephesinden  ayrılarak  Güzeldere'deki  ordugâha  dönüşü.


1915 - İngiliz denizaltı gemilerinin Marmara’da denizaltı savaşına başlamaları ve Barbaros zırhlısının bir denizaltı tarafından batırılması.


1915 - 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa'nın Atatürk'e yazısı: "Başarınızı kutlarım. Raporlarınızı Başkomutanlık Vekâleti Yüksek Makamına arz ediyorum. ...Emrinize verilen 33. Alay'la birlikte düşmanı denize dökünüz! Donanmamız, bizi ateşiyle destekleyecektir. Tanrının yardımı bizimledir!"

İngiliz birliklerinin, Arıburnu'ndan asker çıkartmaya devam etmeleri, Atatürk'ün emri ile 19. Tümen birliklerinin düşmana yeni bir taarruzu (Bugünkü taarruz ve çarpışmalarda yer yer başarılar kazanılmışsa da fazla subay ve er kaybı, askerlerdeki genel yorgunluk nedeniyle takviye zorunluğu doğmuştur. Atatürk, raporunda, son iki gündeki başarıları sonuçlandıracak olan bugünkü harekâtın bağlı kuvvetlerce iyi değerlendirilememiş olduğunu belirtmektedir. [Kocatürk]


1915 - Dardanelles: Under the command of Mustafa Kemal, the Turks mount a counter-attack but fail to drive the Anzacs into the sea.

AE2 was the first submarine to penetrate the Dardanelles (when her torpedoes were exhausted and she was attacked by Turkish gunboats the submarine was scuttled and her crew captured in the Sea of Marmara).

British submarine E14 passes through the Dardanelles.


1909 - Ayan ve Mebusan Meclislerinin müşterek toplantısında alınan karar gereğince fetva ile İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilerek yerine V. Mehmet (Reşat)'in padişah yapılması.

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit 31 Mart olaylarında sorumluluk taşıdığı gerekçesiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin baskısıyla tahttan indirilip Selanik’e sürülürken, yerine V. Mehmet Reşat geçti.


1909 - Abdülhamit II deposed and succeeded by Mehmet V, following occupation of Istanbul by Operational Army.

The Ottoman Sultan Abdülhamid II was deposed and exiled to Salonika (Thessalonica) due to the pressure of the Committee of Union and Progress and the justification that he was instrumental in the 31 March Incidents. Mehmet Reşat V ascended the throne.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com