31 TEMMUZ  -   JULY 31

Tarihte Bugün  -  Today in History

 

Atatürk, Erzurum Kongresi Günlerinde (23 Temmuz  - 7 Ağustos 1919)

 Atatürk with his military aids during the Erzurum Congress
(July 23 - August 7 1919)


Mustafa Kemal, ilk büyük kongreyi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
topladığı Erzurum’da hükümet konağı önünde Vali Zühtü Bey, memurlar ve subaylarla


Erzurum'da Kongrenin toplandığı okul 

The school in Erzurum where the Congress assembled


1938 - Viyana'dan davet edilen Prof. Dr. Eppinger'in İstanbul'a gelişi ve Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ü muayenesi.


1936 - Montrö Sözleşmesi'nin imzalanması nedeniyle "Meclisin, Atatürk'e minnet ve teşekkürlerinin iletilmesi" ve "Kahraman orduya saygı ve selâmlarının bildirilmesi" hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları.


1934 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda dil çalışmaları ve 2. Türk Dil Kurultayı hazırlıklarıyla meşgul olması.

Atatürk'ün, akşam Dolmabahçe'den Ertuğrul yatı ile Çanakkale'ye hareketi.


1933 - TBMM'de kabul edilen yasa gereği İstanbul Darülfünun'u kapatıldı.

Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara motoruyla Yalova'dan İstanbul'a gelişi, Dolmabahçe Sarayı'nda kısa bir süre dinlendikten sonra tekrar Yalova'ya dönüşü.


1932 - Atatürk'ün, Yalova'dan İstanbul'a hareketi ve Dolmabahçe Sarayı'na gelişi.

Türkiye güzeli Keriman Halis Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi.
Keriman Halis, Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi; Atatürk kendisine ''Ece'' soyadını verdi.


1927 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Afyon Milletvekili Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey'i kabulü.


1922- İstiklal Mahkemeleri Kanunu TBMM'de kabul edildi.

Türkiye'nin ilk resmi spor teşkilatı olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kuruldu.


1921 - Yunan Kralı Konstantin, Eskişehir'e geldi.

Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'e 25.7.1921 tarihli telgrafa ek telgrafı: "...Anayasa'nın yapılmasında acele sayılan hare­ket tarzının gerekçesi, bütün dünyada ve memleketimizde hissedilen halkçılık cereyanını esaslı şekil üzerinde tespit ile bu husustan başka, karışıklığa da yer verilmemek, aynı zamanda asırlardan beri devamlı olarak yetkisi olmayanlar elinde kötüye kullanılan millî hukuku korumak için bu huku­kun esas sahibi olan millete de söz hakkı tanımak ve bu yüksek fikrin gelişmesi için bugünkü mevcut şartlardan ya­rarlanmaktır." [Kocatürk]


1920 - Çerkez Ethem kuvvetlerinin Demirci önlerinde Yunanlılara taarruzu.

Kandıra'nın İngilizler tarafından işgali.

Atatürk'ün, Uşak ve Afyon'da askerî teftişleri ve Afyon Kolordu Dairesi'nde subaylara hitaben konuşması: "...Millet, bağımsızlığının korunmasından ibaret olan hayatî amacının teminini ordudan, ordunun ruhunu oluşturan subaylardan bekler, işte subayların yüce olan görevi budur."  [Kocatürk]

İstanbul'da, Damat Ferit Paşa'nın yeniden kabine kuruşu (Damat Ferit Paşa, 30 Temmuz 1920'de Sadaret'ten istifa etmiş, yeni kabineyi kurma görevi Vahdettin tarafından yine kendisine verilmiştir. 17 Ekim 1920 tarihine kadar görevde kalan bu kabine, Damat Ferit'in 5. ve son kabinesidir).


1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos).  


1919 - Nationalist congress continues in Erzurum, where Mustafa Kemal was elected chairman.


1914 - Fransa ve Rusya'nın genel seferberlik ilan etmesi.


1914 - Germany enjoins Russia to stop mobilizing. Russia says mobilization is against Austria-Hungary only.


1914 - Labor leader Andrew Fisher declares Australians will defend Britain 'to our last man and our last shilling.' The extent Australia's sacrifice in the First World War could not have been imagined when Fisher made his famous commitment.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com