CHP İKİNCİ KURULTAY BİLDİRİSİ

1927

"Cumhuriyetçilik", "Halkçılık", "Milliyetçilik", "Laiklik" ilkelerinin CHP’nin dört temel ilkesi olarak benimsendiği kongreden sonra yayınlanan bildiri.

Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyetçi; Halkçı; Laik; ve Milliyetçidir. Ve milletin iktisadi menfaatlerini sağlamayı birinci derecede önemli addeder. Bu esaslar, Fırkamız için bütün siyasetinde; ve bütün kanunların yapılması ve tatbik edilmesinde hakimdir.

İç siyasette, memleketin her tarafında sarsılmaz bir emniyet ve asayişin hakim olması, en evvel dikkat ettiğimiz noktadır.

İdare amirlerinin gereken selahiyete malik olmasına itina ve bu konuda kanunlarımızın gerektiği şekilde düzeltilmesi durumu, ihtiyaçlarımızdandır.

Mevcut olan mali buhranı Devletin gelir ve giderleri arasındaki dengesizlik ve devletin parasının esas ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesi gibi, iki noktada hülasa ediyoruz. Fırkamız, her iki noktanın da sağlanmasını mali siyasetimizin esası kabul eder.

Meclisten açık bütçeler çıkarmamak bütçenin birliğini ve umumiyetini tamamlamak muhasebe ve kontrol kayıtlarını itina ile takip etmek hedefimizdir.

Adalet işlerindeki siyasette Asrımızın demokratik medeniyetinin zihniyetini Türkiye Cumhuriyetinin adalet kanunlarına ve teşkilatına dayanak yapmak ve hakkın ışığından en çabuk ve kolay vasıtalarla halkı faydalandırmak, vatandaşların kapılarına kadar adaleti götürmek esaslı prensibimizdir.

Sosyal hayatımızda, ailenin bütünlüğü, esas dayanağımızdır. Hürriyet ve halkçılık prensiplerinin men ettiği her türlü müdahaleden uzak olan sağlam aile hayatı; sosyal sahada başlıca dikkat edeceğimiz konudur.

Ekonomide gelişmek için çıkarılacak kanunların ve devletçe alınacak tedbirlerin münhasıran halkın umumi menfaati düşüncesine dayanmış olması başlıca gayemizdir. Ne kadar mühim olursa olsun, özel bir menfaatin yaratılması veya korunması için devletçe tedbir alınmasına ve bilhassa fertlerin hususi menfaatleri için devlet hazinesinden, doğrudan doğruya ve dolambaçlı yolla, her hangi bir fayda beklemenin, mümkün ve caiz olmadığının kanaat haline gelmesine bilhassa ehemmiyet veriyoruz.

Maarifin milli laik ve mektep esasına dayanması prensibimizdir. Terbiyede hedefimiz; milli cemiyetin medeni ve içtimai kıymetni yükseltecek ve iktisadi kudretini arttıracak vatandaşlar yetiştirmektir. İlk tahsilin parasız ve mecburi olması esasının en kısa müddet zarfında, bilfiil tahakkuk ettirilmesini birinci derecede ehemmiyetle takip ediyoruz. İlk tahsili bitiren vatan çocuklarının muhtelif istidatları inkişaf edebilmeli ve onların maddi ve manevi sahada müstahsil olabilmeleri temin edilebilmelidir. Onun için umumi maarif müesseseleri yanında meslek mekteplerini inkişaf ettirmek, milli eğitim siyasetimizin anahtarlarındandır.

Dış siyasetimiz; devlet haysiyet ve mevcudiyetinin ve milletin uzun mücadeleleri neticesinde kazandığı hukukun, her halde muhafaza ve müdafaası, başlıca vazifemiz olarak sulh ve selametin muhafazasına dayanır. Bu hudut dahilinde ve fiili müsavaat temin eden karşılıklı davranışlar dairesinde, beynelmilel dostane münasebetin genişletilmesi taraftarıyız.

Memleketin ekonomisi, Cumhuriyetin ilanından beri mütamadiyen ilerlemiştir. İthalat ve ihracat arasındaki nisbet, mütamadiyen iyiye doğru ilerlemiştir. Memleketin ekonomisi noktai nazarından, ilerde dahi, bir an evvel iktisadi açığın kapanması ve iktisadi kudretin arttırılması takip edeceğimiz başlıca hedefler olacaktır.

Biz; kara ve deniz nakliyatının teminini ve bu maksatla, demiryolları ve limanlar inşasını ve deniz nakliyatının arttırılmasını memleketimiz için ekonomik tedbirlerin, başında görüyoruz. Partimiz; bu maksatla aldığı tedbirleri takip ve arttıracaktır.

Alelumum kredi müesseselerini dahi, başlıca tedbirlerden addediyoruz. Küçük müstahsil olan ziraat ve sanayi erbabına, kredi temin edecek itibarı zirai birlikleri, ve mütekabil kredi bankaları, kooperatifler tesisini, tesçi ve temin etmeye çalışacağız.

Devlet bankasını bir an evvel meydana getirmeyi lüzumlu görüyoruz. Paramız; takriben on seneden beri fevkalade müşkülat içerisinde bulunmasına rağmen, komşularımıza nisbetle daha yüksek bir kıymette ve istikrar içinde kalmıştır. Paramızın, sağlam olarak her vakit aynı iştira kudretini haiz bulunmasını temin edecek tedbirler, ehemmiyetle tetkik ve tatbik olunacaktır.

Ekserisi ; iptidai madde cinsinden olan milli mahsullerimizin islahını ve madenler ve ormanlar gibi milli servetlerimizin inkişafını tahakkuk ettirecek tedbirler alacağız. Sanayiide küçük sanayiin ve o sanayiin inkişafı için, icap eden fenni vasıtaların ve sınai kooperatiflerin ve muhtaç oldukları kredilerin teminine çalışacağız.

Fakat; büyük sanayiiden memleketin her suretle ihtiyacı hissedilen kısımlarını, yavaş yavaş tahakkuk ettirmeyi gaye addediyoruz. Memleket ekonomisindeki açığı en evvel kapayacak olan sanayi şubesinin, mensucat sanayii olduğu müşahade edilmektedir.


Kaynak www.chp.org.tr